Aanbod milieu

U kan bij ons terecht met al u vragen in verband met:

Andere milieugerelateerde dienstverlening door IBEVE:

Externe milieucoördinatie

Bedrijven in Vlaanderen met een omgevingsvergunning klasse I zijn in de meeste gevallen verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de aard en omvang van de vergunde activiteiten en installaties dient de milieucoördinator te beschikken over een erkenning type A of type B.


Voor vele bedrijven die onder deze verplichting vallen is het interessanter om beroep doen op externe ondersteuning eerder dan een eigen medewerker aan te stellen als milieucoördinator. Milieucoördinatie is vaak een deeltijdse opdracht, die anderzijds wel een zeer specifieke kennis en ervaring vereist. Milieucoördinatoren moeten jaarlijks een uitgebreide bijscholing volgen en zich extra verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid.


IBEVE beschikt over ca. 15 milieucoördinatoren type A die uw bedrijf of instelling kunnen ondersteunen. De omvang van het contract wordt nauwkeurig afgestemd op de behoefte van uw bedrijf. Onze deskundigen kunnen zonodig uw eigen milieucoördinator op permanente of tijdelijke manier bij staan bij de uitoefening van hun taak.

Omgevingsvergunningsaanvragen, milieuvergunningsaanvragen en meldingsdossiers

Bedrijven of instellingen  die ‘hinderlijke’ activiteiten willen uitvoeren moeten beschikken over een geldige milieuvergunning of omgevingsvergunning of een aangifte doen bij de gemeente. Elk van de drie gewesten voert een apart maar vergelijkbaar vergunningsbeleid en hanteert een eigen lijst van vergunningplichtige activiteiten en installaties. Een vergunning moet steeds actueel worden gehouden.


Het opmaken van een vergunningsaanvraag of meldingsdossier vereist een grondig inzicht in de vrij ingewikkelde milieuwetgeving en procedures. Daarom is vaak ondersteuning nodig bij de uitvoering van deze niet alledaagse taak.


De milieudeskundigen van IBEVE begeleiden en ondersteunen bedrijven en instellingen van A tot Z bij het onderzoek van hun vergunningstoestand en bij het opmaken van de vergunningsaanvragen of meldingsdossiers. En dit doen ze in de 3 gewesten: Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Milieuaudits

Een milieuaudit is een systematische doorlichting van een bedrijf of instelling op het vlak van haar vergunningstoestand, milieuprestaties of milieupassief. Audits kunnen kaderen in een wettelijke verplichting of certificering, zoals bijvoorbeeld ISO 14001, maar kunnen ook worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Bij overnames zijn milieuaudits het instrument bij uitstek om het eventuele milieupassief van een bedrijf in kaart te brengen.


De milieudeskundigen van IBEVE bieden de volgende soorten milieuaudits aan:

 • initiële audit of quickscan waarbij aan de hand van een checklist een snelle maar grondige doorlichting wordt uitgevoerd van de meest relevante milieuaspecten van het bedrijf
 • conformiteitsaudit (legal compliance audit) waarbij een systematische identificatie en analyse gebeurt van de tekortkomingen ten opzichte van de geldende milieuwetgeving.
 • due diligence audit die het milieupassief beschrijft en kwantificeert van een bedrijf of van een terrein, bijvoorbeeld in het kader van een overname.
 • interne audits of ondersteuning bij externe audits in het kader van een ISO 14001:2015 certificering
 • decretale milieu-audits die voor sommige bedrijven periodiek verplicht zijn in het kader van hun vergunning

ISO 14001:2015

ISO 14001 is een milieuzorgsysteem dat organisaties op weg zet naar een continue verbetering van hun milieuprestaties. Hierbij wordt rekening gehouden met alle milieuaspecten die relevant zijn voor uw bedrijf: luchtverontreiniging, water management, afvalbeheer, bodem -en grondwaterverontreiniging, impact op klimaatverandering en een efficiënt gebruik van middelen.


De milieudeskundigen van IBEVE kunnen u helpen bij:

 • het opzetten, implementeren en beheren van uw ISO 14001 zorgsysteem
 • het omvormen van ISO 14001:2004 zorgsysteem naar een zorgsysteem conform de nieuwe ISO 14001:2015-norm
 • het geven van opleiding in uw bedrijf, zowel voor het management als voor uw werknemers
 • het integreren van het ISO 14001 zorgsysteem met andere zorgsystemen in uw bedrijf ((ISO 45001 voor veiligheid, ISO 9001 voor kwaliteit en/of ISO 50001 voor energie).

Reach/CLP

De REACH verordening legt regels op met betrekking tot de registratie, evaluatie en authorisatie van chemische stoffen. Deze regels gelden niet alleen voor de producenten van chemische producten, ook als gebruiker van chemische stoffen moet u aan bepaalde regels voldoen.


De milieudeskundigen van IBEVE kunnen u ondersteunen door:

 • advies te geven over de verplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen
 • een beleid voor het beheer van gevaarlijke producten uit te werken
 • de implementatiecheck voor gevaarlijke stoffen uit te voeren
 • opleidingen te geven op maat van uw bedrijf
 • advies te geven over de communicatie met uw klanten en/of leveranciers

Water

In de milieuwetgeving worden heel wat types water onderscheiden: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, koelwater en hemelwater. Bovendien is de lozing van afvalwater en/of hemelwater onderworpen aan strenge regels.


De milieudeskundigen van IBEVE kunnen u ondersteunen in uw aanpak m.b.t afvalwater en hemelwater. Een greep uit onze dienstverlening:

 • opstellen van nullozingsrapporten voor de vrijstelling van de heffing op afvalwater
 • uitvoeren van haalbaarheidsstudies m.b.t. de afkoppeling en het hergebruik van hemelwater
 • opstellen van reductieprogramma’s voor gevaarlijke stoffen in afvalwater
 • bepalen van haalbare lozingsnormen voor de lozing van gevaarlijke stoffen in afvalwater
 • meewerken aan MER-studies voor de discipline water

Biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Poetsproducten, ontsmettingsmiddelen, alcoholgel, onkruidbestrijdingsmiddelen, houtbehandelingsproducten, …: allemaal voorbeelden van chemische agentia die onder de pesticiden-wetgeving vallen. Onder meer door het onderscheid tussen biociden en gewasbeschermingsmiddelen is deze wetgeving nogal ingewikkeld geworden. Als bedrijf is het niet evident om door de bomen nog het bos te zien. Doe daarom een beroep op de deskundigen van IBEVE. Wij helpen je graag verder met:

 • het opzetten van een beleid om het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen in je bedrijf te beheersen
 • het geven van advies m.b.t. het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen
 • het geven van opleidingen en/of toolboxen aan je werknemers

MER-ontheffingsdossiers en MER-screenings

Milieueffectenrapporten (afgekort MER) zijn beslissingsondersteunende studies die uitgevoerd worden in het kader van vergunningsaanvragen voor activiteiten met een belangrijke potentiële impact op het milieu. De wetgeving voorziet in een gesloten lijst van activiteiten en/of installaties die onder de MER-plicht vallen.


Sinds kort moeten alle milieuvergunningsaanvragen vergezeld zijn van een screeningsnota die de mogelijke impact van een nieuw project in het kort beschrijft. Op basis hiervan kan de overheid een MER opleggen wanneer zij dit noodzakelijk acht voor de onderbouwing van de beslissing om de vergunning al dan niet toe te kennen. In bepaalde gevallen kan een ontheffingsdossier volstaan, wat een soort 'light' versie is van het MER.

IBEVE kan zowel instaan voor de volledige opmaak van een ontheffingsdossier als van een screeningsnota.

Bioveiligheid

Ondernemingen of instellingen waar zogenaamd ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen plaatst vindt, moeten beschikken over een milieuvergunning of omgevingsvergunning en een bioveiligheidstoelating. Ook moeten zij een bioveiligheidscoördinator aanstellen. Dit is in de meeste gevallen een eigen medewerker van de onderneming, maar bedrijven kunnen hiervoor ook beroep doen op een externe deskundige. De bioveiligheidscoördinator heeft de supervisie over de risico-evaluatie van het ingeperkt gebruik binnen de onderneming en hij coördineert de kennisgevingen of toelatingsaanvragen.


De deskundigen van IBEVE kunnen uw interne bioveiligheidscoördinator ondersteuning geven met betrekking tot:

 • het opmaken van de risicoanalyse
 • het samenstellen van het bioveiligheidsdossiers
 • het verzorgen van interne en externe audits en rondgangen
 • het opmaken van interne procedures zoals afvalbeheer, desinfectiemethoden,…
 • het bepalen van de correcte inperkingsmaatregelen
 • het geven van opleidingen

Indien nodig kunnen onze deskundigen op tijdelijke of langdurige basis optreden als externe bioveiligheidscoördinator.

ADR

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: 'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route'.
De strenge ADR wetgeving legt voor een aantal transportmodi de aanstelling van een erkend ADR-veiligheidsadviseur op.

De deskundigen van IBEVE kunnen u bijstaan met:

 • algemene ondersteuning van de interne veiligheidsadviseur
 • opnemen van de rol van veiligheidsadviseur binnen uw bedrijf
 • de classificatie van gevaarlijke goederen
 • adviesverlening betreffende de verpakking en behandeling van gevaarlijke goederen
 • opleiding/bijscholing van uw werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het transport, het verladen en/of de opslag van gevaarlijke goederen
 • ladingzekering

Algemeen milieuadvies

Naast de hierboven uitvoerig beschreven gespecialiseerde diensten met betrekking tot milieu staan de milieudeskundigen van IBEVE voor u klaar voor al uw vragen in verband met:

 • milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussel of Wallonië
 • invullen van periodieke of éénmalige aangiften (VMM, Valipac, IMJV...)
 • ondersteuning bij contacten met de overheid
 • afvalbeheer
 • advies in het kader van betwistingen of communicatie met omwonenden, leveranciers, afnemers, overnemers, ...
 • opleiding van leidinggevenden en medewerkers in verband met milieuzorg
 • expertisen in verband met bodem- en grondwaterproblematiek
 • advies met betrekking tot de beheersing van asbest
 • indicatieve geluidsmetingen
 • opslag, behandeling en vervoer van (gevaarlijke) goederen
 • opmaken van sloopopvolgingsplannen en controleverslagen conform het Tracimat-systeem