Aanbod sloopinventaris

Sloopinventaris

Vanuit haar uitgebreide kennis en ervaring met zowel milieuwetgeving, asbestproblematiek, asbestbepaling, veiligheid en bouwkunde combineert Ibeve als één van de weinigen al de competenties die vereist zijn voor de opmaak van volledige, correcte en praktisch bruikbare sloopinventarissen.

Onze verslagen omvatten naast het wettelijk verplicht overzichtsformulier een gedetailleerde maar duidelijke meetstaat, een fotoreportage, eventuele analyseverslagen van asbest- en teertesten en een overzichtelijke toelichting bij de verschillend vrijkomende materialen.

Combinatie sloop- en asbestinventaris

In tegenstelling tot de sloopinventaris, die onder de (gewestelijke) afvalregelgeving valt, wordt de asbestinventaris opgemaakt wordt met het oog op de bescherming van de werknemer in het kader van de (federale) welzijnswetgeving. De sloop- en asbestinventaris verschillen zowel wat betreft doelstelling als inhoud en vorm, maar vertonen anderzijds een groot aantal raakvlakken.

In de praktijk voeren wij beide opdrachten vaak gecombineerd uit, temeer daar asbesttoepassingen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval vormen. Dit bespaart niet alleen kosten bij de uitvoering, maar zorgt eveneens voor een betere onderlinge afstemming.

Asbeststaalname en –analyse

Het laboratorium van IBEVE vzw is erkend door de FOD (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) voor identificatie van asbest in materialen evenals voor luchtstaalnames (werfopvolging, luchtmetingen, e.d.).

Wij voeren asbestanalysen uit zowel in het kader van onze eigen sloop- en asbestinventarisaties als voor derden.

Teertesten

Naast asbesthoudende bouw- en isolatiematerialen is teerhoudend asfalt een vrij vaak voorkomende gevaarlijke sloopafvalstof.

In het kader van sloopinventarissen onderzoekt Ibeve systematisch alle verdachte asfaltproducten op hun teerhoudendheid met behulp van de PAK-spraytest.

In ons laboratorium voeren wij dezelfde gestandaardiseerde teertesten uit op stalen van derden.

Werfopvolging

Onze medewerkers verzorgen op vraag van aannemers en bouwheren de gefasserde opvolging van sloop- en asbestsaneringswerven en gaan na of door slopers, saneerders en transporteurs voldaan wordt aan de geldende wetgeving.

Aspecten die bijzondere aandacht krijgen zijn de scheiding van de afvalstoffen, gebruikte technieken voor de verwijdering van asbest, bescherming van de werknemers en van de omgeving,