Meer weten over sloopinventaris

Wettelijke verplichting

Sinds 1 mei 2009 is elke bouwheer in Vlaanderen krachtens artikel 5.2.2.1. § 4 van VLAREA (later vervangen door artikel 4.3.3. van het VLAREMA verplicht om een inventaris op te maken van alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop of ontmanteling van gebouwen met een volume van meer dan 1 000 m3 , voor zover deze geen puur residentiële functie hebben.

De sloopinventaris omvat minimaal een lijst van alle verwachte gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

  • benaming
  • EURAL-code
  • vermoedelijke tonnages en/of volumes
  • locatie binnen het gebouw
  • verschijningsvorm

De inventaris dient opgesteld te worden door een architect of door een aangesteld deskundige, en dit vóór de toewijzing van de sloopwerkzaamheden. Zowel de sloper als de veiligheidscoördinator dienen in het bezit te worden gesteld van de inventaris. Naast de opmaak zelf, staat de architect of deskundige eveneens in voor het opvolgen van de eigenlijke sloopwerken en afvalverwerking, zij het enkel aan de hand van de transportdocumenten, aanvaardings- en verwerkingsattesten.

Waar staat de sloopinventaris in het sloopproces ?

Een sloopinventaris is een overzicht van alle materialen en afvalstoffen die vrij zullen komen bij geplande sloop- of ontmantelingswerken van gebouwen of installaties.

De opmaak van de inventaris vormt de eerste stap in het proces van de selectieve sloop. Dit betekent dat de afbraakwerken gefaseerd worden uitgevoerd en dat er tijdens de werken zelf reeds een scheiding plaatsvindt van de verschillende afvalstoffen die vrijkomen. In vergelijking met de klassieke afbraakmethoden heeft selectief slopen een aantal belangrijke ecologische en economische voordelen:

De gevaarlijke afvalstoffen kunnen op voorhand uit de materialenstroom worden verwijderd, waardoor de kans op contaminatie van het overig afval sterk daalt.
Niet gevaarlijke materialen die omwille van milieuhygiënische of bouwtechnische redenen niet thuishoren in de steenachtige fractie kunnen apart ingezameld worden.
De hergebruik- of recyclagemogelijkheden van de niet gevaarlijke fracties worden verbeterd.
Selectief slopen leidt tot minder restafval en dus tot lagere stort- of verwerkingskosten.

De sloopinventaris maakt het mogelijk om de verschillende afvalstromen op voorhand te identificeren en te lokaliseren en de hoeveelheden te begroten, waardoor de selectieve sloop optimaal kan worden ingepland en uitgevoerd. De inventaris maakt het eveneens mogelijk om na beëindiging van de werken via een vergelijking met de afvoer- en verwerkingsdocumenten na te gaan of de verschillende afvalstromen via de correcte weg werden verwijderd.

Ook voordelen ?

Een vaak vergeten voordeel van een goede sloopinventaris (naast het feit van de wettelijke verplichting en het belang voor de gezondheid en de leefomgeving) is het feit dat de bouwheer op voorhand een goede inschatting krijgt over de eventueel aanwezige hoeveelheden waardevolle materialen, zoals metalen, hout of betongranulaten.