Meer weten over sloopopvolgingsplannen en Tracimat

Wettelijke verplichting

Sinds 1 mei 2009 was elke bouwheer in Vlaanderen verplicht om een inventaris op te maken van alle gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop of ontmanteling van gebouwen met een volume van meer dan 1 000 m3 , voor zover deze geen puur residentiële functie hebben.

Bij de invoering van het sloopopvolgingsplan op 4 juni 2018) werd de verplichting uitgebreid naar alle residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m3 én naar sloopprojecten in het kader van infrastructuurwerken waarbij meer dan 250 m3 sloopafval vrijkomt. En dit wanneer voor de sloopwerken in kwestie een omgevingsvergunning is vereist.

Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt volgens de voorschriften van het ministerieel besluit van 3 februari 2017 en omvat onder andere een gedetailleerde lijst van alle verwachte gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

  • Tracimat benaming
  • EURAL-code
  • Vermoedelijke tonnages en/of volumes
  • Locatie binnen het gebouw
  • Verschijningsvorm

Het sloopopvolgingsplan dient opgesteld te worden door geregistreerd deskundige, en dit vóór de toewijzing van de sloopwerkzaamheden.

Tracimat

In 2017 werd de sloopbeheersorganisatie ‘Tracimat’ opgericht. Naar analogie met de grondverzetsregeling ziet Tracimat systematisch en effectief toe op de vorm en inhoud van elk sloopopvolgingsplan dat bij haar wordt ingediend.

Het indienen van een sloopopvolgingsplan bij Tracimat is geheel vrijwillig. Echter, door het volgen van het Tracimat-systeem kan het puin dat van de sloopwerf komt beschouwd worden als laagmilieurisicopuin (LMRP).

De verwerkingstarieven voor dit LMRP liggen een stuk lager dan voor puin dat niet het Tracimat-systeem heeft doorlopen.

Waar staat de sloopinventaris in het sloopproces ?

Een sloopopvolgingsplan is een overzicht van alle materialen en afvalstoffen die vrij zullen komen bij geplande sloop- of ontmantelingswerken van gebouwen of installaties.

De opmaak van het sloopopvolgingsplan vormt de eerste stap in het proces van de selectieve sloop. Bij de effectieve sloop moeten vervolgens alle gevaarlijke afvalstoffen worden verwijderd uit het gebouw of de installatie. Dit wordt op de werf gecontroleerd door de geregistreerd deskundige, die vervolgens een controleverslag opmaakt.

In vergelijking met de klassieke afbraakmethoden heeft selectief slopen een aantal belangrijke ecologische en economische voordelen:

  • De gevaarlijke afvalstoffen kunnen op voorhand uit de materialenstroom worden verwijderd, waardoor de kans op contaminatie van het overig sloopmateriaal sterk daalt.
  • Niet gevaarlijke materialen die omwille van milieuhygiënische of bouwtechnische redenen niet thuishoren in de steenachtige fractie kunnen apart ingezameld worden.
  • De hergebruik- of recyclagemogelijkheden van de niet gevaarlijke fracties worden verbeterd.
  • Selectief slopen leidt tot minder restafval en dus tot lagere stort- of verwerkingskosten.

Het sloopopvolgingsplan maakt het mogelijk om de verschillende afvalstromen op voorhand te identificeren en te lokaliseren en de hoeveelheden te begroten, waardoor de selectieve sloop optimaal kan worden ingepland en uitgevoerd. Het sloopopvolgingsplan maakt het eveneens mogelijk om na het verwijderen van de gevaarlijke afvalstoffen een werfcontrole uit te voeren om na te aan of alle gevaarlijke stoffen werden verwijderd en via de correcte weg werden afgevoerd. 

Ook andere voordelen ?

Een vaak vergeten voordeel van een goed sloopopvolgingsplan (naast het feit van de wettelijke verplichting en het belang voor de gezondheid en de leefomgeving) is het feit dat de bouwheer op voorhand een goede inschatting krijgt over de eventueel aanwezige hoeveelheden waardevolle materialen, zoals metalen, hout of betongranulaten.