Verplichte energieaudit

Grote ondernemingen kunnen bij IBEVE terecht voor een opleiding, ondersteuning bij de audit of de integrale opmaak van de audit. We hebben tools ter beschikking om de audit uit te voeren en uw energieboekhouding inzichtelijk te maken.

Voor wie geldt de verplichte energieaudit?

De verplichte energieaudit geldt niet voor volgende ondernemingen

Hoe omgaan met omzetcijfers en balanscijfers als deze niet gekend zijn per vestiging?

Wie maakt de audit op?

Wat moet er in de audit opgenomen zijn?

Webinar "Verplichte energieaudit"

 

Voor wie geldt de verplichte energieaudit?

De verplichte energieaudit geldt enkel voor grote ondernemingen of niet-KMO’s. Dit zijn alle ingedeelde inrichtingen waar er:

  • ofwel meer dan 250 FTE tewerk gesteld zijn;
  • ofwel een jaaromzet van meer dan 50.000.000 euro én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43.000.000 euro is.

De verplichte energieaudit geldt per vestiging. Ondernemingen die onder de verplichting vallen moeten tegen 1 december 2015 de audit uitgevoerd hebben. Daarnaast moet de webapplicatie die het VEA hiervoor ter beschikking stelt ingevuld worden. De audit heeft een geldigheid van vier jaar. Een vierjaarlijkse hernieuwing is verplicht.

De houder van de milieuvergunning moet aan de verplichting voldoen.

 

De verplichte energieaudit geldt niet voor volgende ondernemingen

Een aantal ondernemingen zijn vrijgesteld van de verplichte energieaudit:

  • Ondernemingen die toegetreden zijn tot de energiebeleidsovereenkomsten (EBO): dit zijn de energie-intensieve industrieën;
  • Ondernemingen die beschikken over een energiemanagementsysteem (zoals ISO 5000, EN 16001)
  • Ondernemingen die onder het besluit energieplanning vallen.
  • Ondernemingen die in het bezit zijn van een geldig EPC, type C (publiek gebouwen: waaronder onderwijs, zorgsector, overheden,…)

! Ondernemingen die vrijgesteld zijn omwille van een energieplan, ISO 50001 of EN16001 moeten de webapplicatie invullen op basis van de uitgevoerde audit van het energieplan of energiezorgsysteem.

 

Hoe omgaan met omzetcijfers en balanscijfers als deze niet gekend zijn per vestiging?

Wanneer de effectieve cijfers (omzet en balans) niet gekend zijn per vestiging dan stelt de onderneming aan de hand van een motiveerbare verdeelsleutel de omzet- en balanscijfers op voor elke vestiging. Alle vestigingen die aan één van de twee voorwaarden voldoet zijn verplicht de audit uit te voeren.

Bijvoorbeeld: door de omzet- en balanscijfers te verdelen op basis van het aantal FTE per vestiging, indien dit een realistische vertaling is van de omzet/balans.

 

Wie maakt de audit op?

De audit kan door een interne of een externe energiedeskundige opgemaakt worden. Men moet geen specifieke erkenning of opleiding hebben. De toegang tot de webapplicatie verloopt via een accreditatie aan het VEA. VEA houdt een kwaliteitscontrole op de uitgevoerde audits.

 

Wat moet er in de audit opgenomen zijn?

In de energieaudit moeten volgende elementen opgenomen zijn:

  • Energiebalans opstellen, gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens voor de verschillende energieconvectoren voor gebouwen, industriële processen of installaties en transport,
  • Analyse van de levenscycluskosten,
  • Representatieve berekening van verbeteringsvoorstellen (beschrijving, investering, besparing en IRR).

De verbeteringsvoorstellen van de verplichte energieaudit zijn niet verplicht uit te voeren. Terwijl dit voor EBO's wel zo is.