Aanbod milieu

U kan bij ons terecht met al u vragen in verband met:

Andere milieugerelateerde dienstverlening door IBEVE:

Externe milieucoördinatie

Bedrijven in Vlaanderen met een milieuvergunning klasse I zijn in regel verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de aard en omvang van de vergunde activiteiten en installaties dient deze laatste te beschikken over een erkenning type A of type B.

Voor vele bedrijven die onder deze verplichting vallen is het interessanter om beroep doen op externe ondersteuning eerder dan een eigen medewerker aan te stelen als. Milieucoördinatie is vaak een deeltijdse opdracht, die anderzijds wel een zeer specifieke kennis en ervaring vereist. Milieucoördinatoren moeten jaarlijks een uitgebreide bijscholing volgen en zich extra verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid.

IBEVE beschikt over meer dan 10 medewerkers die uw bedrijf of instelling als erkend extern milieucoördinator kunnen ondersteunen. De omvang van het contract wordt nauwkeurig afgestemd op de behoefte van uw bedrijf. Onze deskundigen kunnen zonodig uw eigen milieucoördinator op permanente of tijdelijke manier bij staan bij de uitoefening van hun taak.

Milieuvergunningsaanvragen en meldingsdossiers

Bedrijven of instellingen die een activiteit willen uitvoeren die onderworpen is aan de milieuvergunningsplicht moeten beschikken over een geldige milieuvergunning (klasse 1 of 2) of een aangifte (klasse 3) doen bij de gemeente. Elk van de drie gewesten een apart maar vergelijkbaar vergunningsbeleid en hanteert een eigen  lijst van vergunningplichtige activiteiten en installaties. Een vergunning heeft een beperkte looptijd en moet steeds actueel worden gehouden.

Het opmaken van een vergunningsaanvraag of meldingsdossier vereist een grondig inzicht in de vrij ingewikkelde milieuwetgeving en procedures. Daarom is vaak ondersteuning nodig bij de uitvoering van deze niet alledaagse taak.

De milieudeskundigen van IBEVE begeleiden enondersteunen bedrijven en instellingen van A tot Z bij het onderzoek van hun vergunningstoestand en bij het opmaken van de vergunningsaanvragen of meldingsdossiers.

Milieuaudits

Een milieu-audit is een systematische doorlichting van een bedrijf of instelling op het vlak van haar milieuvergunningstoestand, milieuprestaties of milieupassief. Audits kunnen kaderen in een wettelijke verplichting of certificering, zoals bijvoorbeeld ISO 14001 of EMAS, maar kunnen ook worden uitgvoerd op vrijwillige basis. Bij overnames zijn milieu-audits het instrument bij uitstek om het eventuele milieupassief van een bedrijf in kaart te brengen.

De milieudeskundigen van IBEVE bieden de volgende soorten milieuaudits aan:

 • de initiële audit of quickscan waarbij aan de hand van een checklist een snelle maar omvattende doorlichting uitgevoerd van de meest relevante aspecten
 • de wettelijke conformiteitsaudit (legal compliance audit) waarbij een systematische identificatie en analyse gebeurt van de tekortkomingen ten opzichte van de geldende milieuwetgeving..
 • de due diligence audit die het milieupassief beschrijft en kwantificeert van een bedrijf of van een terrein, bijvoorbeeld in het kader van een overname.
 • interne audits of ondersteuning bij externe audits in het kader van een ISO 14001 of EMAS certificering
 • decretale milieu-audits die voor sommige bedrijven periodiek vereist zijn in het kader van hun vergunning

Milieuhygiënisch bodemonderzoek/bodemsanering/technisch verslag

Zowel in Vlaanderen als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat in bepaalde gevallen de verplichting tot de uitvoering van een bodemonderzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de overdracht van zogenaamde risico-gronden, bij de opstart of stopzetting van activiteiten die bodemveronreiniging kunnen veroorzaken of zelfs bij geplande uitgravingswerken.

Dergelijke onderzoeken mogen enkel worden uitgevoerd door een erkend bodemsaneringsdeskundige (bodemverontreinigingsdeskundige in het Brussels Gewest).

IBEVE is zowel door de Vlaamse als door de Brusselse overheid erkend en kan voor u ondermeer de volgende opdrachten uitvoeren:

 • oriënterend bodemonderzoek
 • verkennend bodemonderzoek
 • beschrijvend bodemonderzoek
 • gedetailleerd bodemonderzoek
 • opmaak bodemsaneringsproject
 • begeleiding bodemsaneringswerken
 • technisch verslag in het kader van grondverzet

ISO 14001 of EMAS

De managementsystemen ISO 14001 en EMAS (Europees Milieumanagement- en Audit Schema) richten zich op het beheersen en structureel verbeteren van prestaties op milieugebied. Voor beide systemen staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico's.
 • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

De deskundigen van IBEVE ondersteunen ondernemingen en instellingen bij de uitbouw, de implementatie en het onderhoud van hun milieuzorgsysteem. Desgewenst wordt dit gekoppeld aan het OHSAS 18001 veiligheidsmanagement-systeem of een ISO 9001 kwaliteitsysteem.

De ondersteuning wordt zowel contractmatig als projectmatig aangeboden, en omvat desgewenst ook opleidingen voor zowel leidinggevenden als uitvoerenden.

Reach/CLP

Volgens de Europese verordening (EG) Nr. 1907/2006 van 18 december 2006 inzake de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) moet elk bedrijf of elke organisatie nagaan of het verplichtingen heeft op dat vlak

De milieudeskundigen van IDEWE kunnen u ondersteunen door:

 • eerstelijnsnazicht van uw REACH-verplichtingen en schriftelijke rapportering;
 • een korte inleidende opleiding of een uitgebreidere op maat gemaakte opleiding in uw onderneming;
 • ondersteuning bij de communicatie met uw klanten en/of leveranciers.

De omschakeling van de welgekende oranje gevarenetiketten en bijbehorende gevaaraanduidingen en preventiezinnen naar de nieuwe roodomrande GHS/CLP labels is op kruissnelheid gekomen. Toch blijven er bij vele bedrijven en hun medewerkers nog vragen bestaan bij de juiste toepassing van het GHS/CLP systeem.

IBEVE kan u ondersteunen bij de omzetting van de labels en/of uw medewerkers trainen in het gebruik en de interpretatie van de nieuwe aanduidingen.

MER-ontheffingsdossiers en MER-screenings

Milieueffectenrapporten (afgekort MER) zijn beslissingsondersteunende studies die uitgevoerd worden in het kader van vergunningsaanvragen voor activiteiten met een belangrijke potentiële impact op het milieu. De wetgeving voorziet in een gesloten lijst van activiteiten en/of installaties die onder de MER-plicht vallen.

Sinds kort moeten alle milieuvergunningsaanvragen vergezeld zijn van een screeningsnota die de mogelijke impact van een nieuw project in het kort beschrijft. Op basis hiervan kan de overheid een MER opleggen wanneer zij dit noodzakelijk acht voor de onderbouwing van de beslissing om de vergunning al dan niet toe te kennen.

In bepaalde gevallen kan een ontheffingsdossier volstaan, wat een soort 'light' versie is van het MER.

IBEVE  kan zowel instaan voor de volledige opmaak van een ontheffingsdossier als van een screeningsnota.

Ondersteuning bioveiligheid

Ondernemingen die vallen onder de Vlarem rubriek 51 'Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene organismen' zijn verplicht een bioveiligheidscoördinator aan te stellen. Dit is in de meeste gevallen een eigen medewerker van de onderneming, maar zonodig kan beroep worden gedaan op een externe deskundige. De bioveiligheidscoördinator heeft de supervisie over de risico-evaluatie van het ingeperkt gebruik binnen de onderneming en hij coördineert de kennisgevingen of toelatingsaanvragen.

De deskundigen van IBEVE kunnen uw interne bioveiligheidscoördinator adequate ondersteuning geven op het vlak van:

 • de risicoanalyse
 • bij de samenstelling van het bioveiligheidsdossiers
 • bij interne en externe audits en rondgangen

ZOnodig kunnen onze deskundigen op tijdelijke of langdurige basis optreden als externe bioveiligheidscoördinator.

ADR

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: 'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route'.

De strenge ADR wetgeving legt voor een aantal transportmodi de aanstelling van een erkend ADR-veiligheidsadviseur op.

De deskundigen van IBEVE kunnen u bijstaan met :

 • algemene ondersteuning van de interne veiligheidsadviseur
 • de classificatie van gevaarlijke goederen
 • adviesverlening betreffende de verpakking en behandeling van gevaarlijke goederen
 • opleiding/bijscholing van het personeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij het transport, het verladen en/of de opslag van gevaarlijke goederen
 • ladingzekering

Algemeen milieuadvies

Naast de elders mee uitvoerig beschreven gespecialiseerde diensten met betrekking tot milieu staan de milieu- en preventiespecialisten van de groep IDEWE ter beschikking voor al uw vragen in verband met:

 • milieuwetgeving
 • Invullen van periodieke of éénmalige aangiften (VMM, Valipac, Integraal milieujaarverslag IMJV...)
 • Ondersteuning bij contacten met de overheid
 • Afvalbeheer
 • Advies in het kader van betwistingen of communicatie met omwonenden, leveranciers, afnemers, overnemers, ...
 • Opleiding van leidinggevenden en medewerkers in verband met milieuzorg
 • Expertisen in verband met bodem- en grondwaterproblematiek
 • Advies met betrekking tot de beheersing van asbest
 • Indicatieve geluidsmetingen
 • Opslag, behandeling en vervoer van (gevaarlijke) goederen