Ons aanbod 'asbest'

Asbestinventarisatie en –beheer

Asbeststaalname en –analyse

Luchtmetingen

Advies en werfbegeleiding

Sloopopvolgingsplan

 

Asbestinventarisatie en –beheer

Ibeve voert jaarlijks meerdere honderden asbestinventarissen uit voor bedrijven en instellingen, zowel in het kader van het gebruik van een bestaand gebouw of installatie (visuele inventaris zonder of met beperkte staalname) of met het oog op de ontmanteling of sloop ervan (‘destructieve' inventaris).

Al onze inventarissen worden opgesteld conform de bepalingen van het K.B. van 16 maart 2006. Een inventaris omvat:

 • Rondgang en visuele inspectie
 • Staalname van en toestandsbeschrijving van verdachte materialen
 • Analyse van de stalen d.m.v. polarisatiemicroscopie
 • Rapportering met risico-evaluatie en fotoreportate
 • Voorstel beheersprogramma

Wij kunnen u verder bijstaan met:

 • Opstellen van meetstaten in het kader van sloopwerken
 • Studie van voorontwerp en ontwerp (Bestekken, lastenboeken, ...)
 • Opvolging en adviesverlening bij saneringsprojecten
 • Opleiding en advies m.b.t. wetgeving, gezondheidsrisico's, werfopbouw, kleine werken, sanering,...
 • Algemene risicobeoordeling

 

Asbeststaalname en –analyse

Het laboratorium van IBEVE vzw is erkend door de FOD (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) voor identificatie van asbest in materialen evenals voor luchtstaalnames (werfopvolging, luchtmetingen, e.d.).

Wij voeren asbestanalysen uit zowel in het kader van onze eigen sloopopvolgingsplannen en asbestinventarisaties als voor derden.

 

Luchtmetingen

U kan beroep doen op ons laboratorium voor asbestvezelconcentratiemetingen in de lucht (telling m.b.v optische microscopie) in het kader van:

 • werfopvolging asbestverwijderingswerken
 • blootstellinganalyses in de werkomgeving (TEM of SEM op aanvraag)

 

Advies en werfbegeleiding

Onze medewerkers verzorgen op vraag van aannemers en bouwheren de gefaseerde opvolging van sloop- en asbestsaneringswerven en gaan na of door slopers, saneerders en transporteurs voldaan wordt aan de geldende wetgeving.

Aspecten die bijzondere aandacht krijgen zijn de scheiding van de afvalstoffen, gebruikte technieken voor de verwijdering van asbest, bescherming van de werknemers en van de omgeving.

 

Sloopopvolgingsplan

In tegenstelling tot de asbestinventaris die wordt opgemaakt met het oog op de bescherming van de werknemer in het kader van (federale) welzijnswetgeving, valt het sloopopvolgingsplan onder de (gewestelijke) afvalregelgeving. De asbestinventaris is één van de verplichte bijlagen van het sloopopvolgingsplan.

In de praktijk voeren wij daarom beide opdrachten vaak gecombineerd uit, temeer daar asbesttoepassingen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval vormen. Dit bespaart niet alleen kosten bij de uitvoering, maar zorgt eveneens voor een betere onderlinge afstemming tussen beide inventarissen.

Contact