Ons aanbod 'asbest'

Asbestinventarisatie en –beheer

Asbestattest

Asbeststaalname en –analyse

Luchtmetingen

Advies en werfbegeleiding

Sloopopvolgingsplan

Bekijk onze videoreeks over asbest

 

Asbestinventarisatie en –beheer

IBEVE voert jaarlijks meerdere honderden asbestinventarissen uit voor bedrijven en instellingen, zowel in het kader van het gebruik van een bestaand gebouw of installatie (visuele inventaris zonder of met beperkte staalname) of met het oog op de ontmanteling of sloop ervan (‘destructieve' inventaris).

Al onze inventarissen worden opgesteld conform de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, boek VI, chemische kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia, titel 3, asbest. Een inventaris omvat:

 • Rondgang en visuele inspectie
 • Monstername van en toestandsbeschrijving van verdachte materialen
 • Analyse van de monsters door middel van polarisatiemicroscopie
 • Rapportering met risico-evaluatie en fotoreportage
 • Voorstel beheersprogramma

Wij kunnen je verder bijstaan met:

 • Opstellen van meetstaten in het kader van sloopwerken
 • Studie van voorontwerp en ontwerp (Bestekken, lastenboeken, ...)
 • Opvolging en adviesverlening bij saneringsprojecten
 • Opleiding en advies m.b.t. wetgeving, gezondheidsrisico's, werfopbouw, kleine werken, sanering,...
 • Algemene risicobeoordeling

 

Asbestattest

Tegen 31 december 2031 zal een eigenaar van een publiek toegankelijke constructie met risicobouwjaar van voor 2001 in Vlaanderen over een asbestattest moeten beschikken. Bij verkoop is dat asbestattest nu al verplicht.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Maar het is niet omdat je als werkgever al jaren geleden een asbestinventaris hebt laten opmaken in het kader van de codex voor welzijn op het werk dat dat, voor de gebouwen waar je zelf eigenaar van bent, automatisch kan omgezet worden naar een asbestattest in het kader van het Vlaamse afbouwbeleid. In het Vlaamse asbestattest gelden bovendien een aantal verplichte monsternames, terwijl in de codex wat dat betreft geen verplichting bestaat. De asbestinventarissen die in het kader van de codex zijn gemaakt zullen dus niet volledig voldoen aan de vereisten voor het Vlaams asbestattest. 

Daarnaast vereist het asbestattest een onderzoek door een gecertificeerde deskundige. Alle asbestdeskundigen van IBEVE hebben in het kader van het nieuwe Vlaamse asbestafbouwbeleid het vereiste certificaat van erkende asbestdeskundige inventarisatie behaald. Zij kunnen dus voor de eigenaar van een gebouw asbestattesten opmaken via de databank van OVAM.

Vraag hier de opmaak van een asbestattest aan. Onze deskundigen begeleiden je om het opdrachtformulier in te vullen en bezorgen je het officiële attest na een uitgebreide inspectie ter plaatse en ingave in de databank.  

 

Asbeststaalname en –analyse

Het laboratorium van IBEVE vzw is erkend door de FOD (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) voor identificatie van asbest in materialen en voor luchtmetingen (werfopvolging, luchtmetingen, ...). Onze scope vind je hier terug.

Wij voeren asbestanalysen uit zowel in het kader van onze eigen sloopopvolgingsplannen en asbestinventarisaties als voor derden.

 

Luchtmetingen

Je kunt beroep doen op ons laboratorium voor asbestvezelconcentratiemetingen in de lucht (telling met behulp van optische microscopie en/of scanning elektronen microscopie (SEM)) in het kader van:

 • werfopvolging asbestverwijderingswerken
 • blootstellinganalyses in de werkomgeving (SEM op aanvraag)

 

Advies en werfbegeleiding

Onze medewerkers verzorgen op vraag van aannemers en bouwheren de gefaseerde opvolging van sloop- en asbestsaneringswerven en gaan na of door slopers, saneerders en transporteurs voldaan wordt aan de geldende wetgeving.

Aspecten die bijzondere aandacht krijgen zijn de scheiding van de afvalstoffen, gebruikte technieken voor de verwijdering van asbest, bescherming van de werknemers en van de omgeving.

 

Sloopopvolgingsplan

In tegenstelling tot de asbestinventaris die wordt opgemaakt met het oog op de bescherming van de werknemer in het kader van (federale) welzijnswetgeving, valt het sloopopvolgingsplan onder de (gewestelijke) afvalregelgeving. De asbestinventaris is één van de verplichte bijlagen van het sloopopvolgingsplan.

In de praktijk voeren wij daarom beide opdrachten vaak gecombineerd uit, zeker omdat asbesttoepassingen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval vormen. Dit bespaart niet alleen kosten bij de uitvoering, maar zorgt ook voor een betere onderlinge afstemming tussen beide inventarissen.

 

 

Contact

Bekijk onze videoreeks over asbest: