Aanbod legionella

U kan bij ons terecht voor de volgende diensten in verband met de voorkoming van legionellose.

Opmaak beheersplan Legionella

De uitvoering door onze deskundigen van een legionellabeheersplan omvat een voorstudie, rondgang en rapportering bestaande uit de volgende onderdelen:

 • Administratieve beschrijving van de inrichting en installatie
- wie doet wat (exploitant, onderhoud waterleverancier,...)
-  administratieve oplijsting van watervoerende installatie
 • Technische beschrijving van de watervoerende installatie(s) en van elk onderdeel
- schematische voorstelling installatie
- aanwezige plannen as built of schematische aanduiding op grondplannen
- materiaalbeschrijving (leidingmateriaal, waterverwarmer, isolatie,...)
- beschrijving werking en concept van installatie en elk onderdeel (debieten, temperaturen, uitvoering, functie, werking,....
 • Risicoanalyse o.b.v. de technische beschrijving
- mogelijke groei in het systeem ( bepaald door doorstroming, temperatuur en staat)
- mogelijke blootstelling aan een besmette aërosol (bepaald door risicogroep, aërosolvorming en mogelijke groei)
 • Structurele maatregelen: verwijderen dode punten en aanpassingen installatie
 • Voorstel beheersmaatregelen:
  • Correctieve maatregelen o.b.v. staalnameresultaten i.f.v. vastgestelde besmettingsgraad (desinfecties en opvolging)
-
  • Controlemaatregelen: Temperatuurscontroles en staalnameplanning (dit impliceert installatie van thermometers, aftappunten, datalogging,...)
-
  • Preventieve maatregelen: vastleggen schokdesinfecties, spoelfrequentie en onderhoud van leidingen en aftappunten, wegnemen dode punten, installatie permanente desinfectiemethode (elektrolyse, ClO2)
 • Registratiedocumenten: blanco logboek en meldingsformulier
 • Nabespreking

Staalnames

U kan bij ons terecht voor waterstaalname en analyse op legionella, al dan niet in het kader van de opmaak van een beheersplan.