Vlaanderen asbestveilig tegen 2040
Belangrijke deadlines voor versnelde asbestafbouw

22-01-2019

De Vlaamse Regering gaf vorige zomer haar goedkeuring aan het Actieplan Asbestafbouw. Het programma ‘Vlaanderen asbestveilig tegen 2040’ moet Vlaanderen uiterlijk in 2040 asbestveilig maken. Er werden een hele reeks afspraken gemaakt en deadlines opgesteld, die voor publieke gebouwen en particulieren woningen gelden en die (voorlopig) ook als streefdoel worden gesteld voor andere gebouwen zoals bedrijven.

Tegen uiterlijk 2032 moet voor alle gebouwen, die voor 2001 gebouwd werden, een asbestregister opgesteld worden. Daarin moeten alle asbesthoudende materialen in kaart worden gebracht.

Voor gebouwen of installaties waarin werknemers tewerkgesteld worden, geldt al sinds 1995 een verplichte asbestinventaris vanuit de arbeidswetgeving.

Het Actieplan streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die in een toestand zijn dat ze asbestvezels (kunnen) vrijgeven.

Deze bepalingen maken deel uit van een ontwerpdecreet waarin regelgeving op Vlaams niveau in een flankerend (ondersteunende maatregelen) en geïntegreerd beleid (energieprestatie, valorisatie van afvalstromen,…) uitgewerkt wordt.

Asbestinventaris

 • In voor mensen toegankelijke constructies, gebouwd voor 2001 is een asbestinventaris verplicht tegen 2032
 • Bij overdracht (verkoop) is een asbestinventaris  verplicht vanaf  2021-2022. Die wordt geïntegreerd in de Woningpas.
 • De asbestinventaris moet opgemaakt worden door een erkend expert. Hij registreert de asbestinventaris in een centrale databank.

Versnelde verwijdering

 • De meest risicovolle asbesttoepassingen zoals asbestcement daken- en gevelbekleding en niet-hechtgebonden toepassingen (indien eenvoudig bereikbaar) moeten tegen 2034 verwijderd worden. Deze verplichting geldt enkel voor publieke constructies. Voor alle andere gebouwen is dit voorlopig enkel een streefdoel.
 • Alle andere asbestmaterialen die eenvoudig bereikbaar zijn, in geval van een verhoogd risico: uiterlijk tegen 2040. Deze verplichting geldt enkel voor publieke constructies. Voor alle andere gebouwen is dit voorlopig enkel een streefdoel.
 • Om te vermijden dat asbestrisico’s doorgeschoven worden naar volgende generaties, zal het opnieuw inkapselen of bedekken van asbesthoudende materialen, die tijdens (renovatie)werken bloot komen te liggen, niet meer toegelaten zijn.
 • Voor de nog aanwezige asbestmaterialen geldt een beheerplicht.
 • Het ontmossen van asbestcement daken en gevels onder hoge druk is al in de milieu- en federale arbeidswetgeving verboden. Ook alle andere handelingen voor het reinigen of ontmossen van asbestcement daken of gevels zullen in de toekomst verboden zijn.
 • Bovendien is ook het plaatsen van constructies op asbestcementdaken of gevels  (zoals zonnecellen, overzetdaken, reclamepanelen,…) verboden.
 • Om de impact op mens en milieu te minimaliseren zullen ook regels opgesteld worden voor het beheer van afstromend hemelwater.

Ondersteunende maatregelen                

 • Lokale besturen moeten de nodige middelen voorzien om een veilige verwijdering en inzameling van asbestmaterialen te organiseren (containerrpark, afhaling, groepsaankopen,…) en de nodige handhaving te voorzien.
 • Ook via sectorprotocollen (met o.a. Go-scholen, landbouw, …) wordt asbestverwijdering ondersteund.
 • Op de website van Ovam kunnen alle ondersteundende maatregelen geraadpleegd worden.

Campagne ’Alert voor asbest’ van CONSTRUCTIV

 • CONSTRUCTIV, het sectorfonds voor de bouw, en Fedris hebben op federaal niveau gelijklopend een campagne georganiseerd om iedereen werkzaam in de bouwsector en andere betrokken partijen, zoals de particuliere bouwheer te sensibiliseren omtrent asbest.
 • De campagne stelt via de website onder andere toolboxen, brochures, affiches, korte video’s en instructies ter beschikking. 
 • Download de app AsbestCheck. De tool helpt u inschatten hoe groot het risico is dat er in een gebouw verdacht materiaal aanwezig is vertelt wat u dan verder moet doen.

IDEWE heeft een erkend asbest-labo. Onze experts kunnen u helpen met elke vraag over asbest en de manier om asbestmateriaal veilig te verwijderen. Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044