UFI-code verplicht vanaf 1 januari 2021
Unieke code op gevaarlijke mengsels zodat antigifcentra kostbare tijd kunnen winnen

28-09-2020

Vanaf 1 januari 2021 moet op producten die een gevaarlijk mengsel bevatten en in de EER op de markt worden gebracht een UFI-code worden vermeld. De vermelding bestaat uit 16 tekens en is bedoeld om antigifcentra in noodgevallen meteen de juiste informatie te verschaffen en kostbare tijd te winnen.

De UFI (‘unieke formule-identificatie’)-code is een unieke 16 teken-alfanumerieke code die specifiek is voor een op de markt gebrachte samenstelling van een op basis van gezondheid of fysicochemische eigenschappen als gevaarlijk ingedeeld mengsel. Het moet antigifcentra in staat stellen de gebruiker van het mengsel meteen de doeltreffende eerstehulpmaatregelen te verstrekken bij een ongeval. 

VOOR EINDGEBRUIKERS OF INDUSTRIEEL GEBRUIK

Importeurs en downsteamgebruikers, die mengsels voor gebruik door eindconsumenten of professionele gebruikers op de Europese markt brengen, zijn vanaf volgend jaar verplicht om de code aan te maken en op het product te vermelden. Als het mengsel enkel voor industrieel gebruik bedoeld is, is de vermelding pas verplicht vanaf 2024.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044