Hoe geraak je af van afval?
Wegwijs op het stort

01-06-2017

Belgische bedrijven die vuilnis produceren, moeten dat afval sorteren. In Vlaanderen moeten ze ook een afvalstoffenregister bijhouden. Maar wat moet er zoal in zo’n register staan? En hoe pak je dat aan? Groep IDEWE maakt je wegwijs op het stort.

Afvalbeheersplan en afvalstoffenregister

Elke producent of houder van bedrijfsafval moet het beheer van de afvalstoffen kunnen aantonen. Om scholen en woonzorgcentra te helpen bij het opzetten van een afvalstoffenbeleid, stelt Groep IDEWE op dit moment een voorbeeld van een afvalbeheersplan op. Dat kan dan later dienen als leidraad voor alle firma’s die vuilnis produceren.

In Vlaanderen en Wallonië is iedereen die afval produceert ook verplicht om een afvalstoffenregister bij te houden. In Brussel geldt dat enkel voor bedrijven die gevaarlijk, dierlijk of speciaal afval (afkomstig van activiteiten van gezondheidszorg) produceren.

Om te bepalen of een afvalstof als gevaarlijk wordt beschouwd, moet u de afvalstoffenlijst consulteren. Daarop worden de gevaarlijke stoffen aangeduid met een asterix (*).

Wat staat er in een afvalstoffenregister?

In de wetgeving worden geen vormvereisten opgelegd voor dit register. In Vlaanderen moet het register elke maand aangevuld worden met volgende gegevens:

 • De hoeveelheid afvalstoffen (in ton, kubieke meter, liter of kilogram)
 • De aard en de samenstelling van de afvalstoffen (incl. EURAL-code)
 • De verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recyclage, sorteren, andere voorbehandeling 
 • Naam, adres en identificatienummer van de inzamelaar van de afvalstoffen
 • Naam, adres en identificatienummer van de verwerker van de afvalstoffen

Een afvalregister in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet aan ongeveer dezelfde vereisten voldoen. Daar moeten bedrijven volgende data vermelden:

 •     Code en de benaming van de afvalstof zoals vermeld op de afvalstoffenlijst
 •     De hoeveelheid afval
 •     De ophalingsdatum van het afval
 •     Naam en het adres van de ophaler en vervoerder van het afval
 •     Naam en het adres van de bestemmeling van het afval
 •     Code en de benaming van de verwerkingsmethode voor het afval

Uitzonderingen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er, naast de algemene verplichtingen voor gevaarlijk afval, nog een aantal bijkomende verplichtingen voor een aantal specifieke gevaarlijke afvalstoffen:

 • Dagelijkse registratie en opslagvereisten voor asbestafval + etiketteringsverplichting
 • Recyclageverplichting voor bouw- en sloopafval
 • Een afvalbeheersplan en een verantwoordelijke voor afval van medische verzorging
 • Een specifiek afvalstoffenregister voor dierlijk afval, PCB’s en afgedankte elektronische apparatuur

Soms kan het voor bedrijven interessant zijn om, naast de verplichte fracties, ook andere bedrijfsafvalstoffen selectief in te zamelen. Dat kan je altijd bespreken met je afvalophaler.

Verplicht gescheiden inzameling

Een firma die afval produceert, is uiteraard verplicht om dat vuilnis gescheiden in te zamelen. Daarvoor moeten zakken of containers gebruikt worden die geschikt zijn voor de in te zamelen afvalstroom. Welke waarvoor dienst doen, stem je af met je afvalophaler.

Voor de sortering zijn er verschillen in de drie landsdelen. De Vlaamse overheid onderscheidt 18 verschillende soorten afval: over glas en papier naar (klein) gevaarlijk afval en meer. De Brusselse regering houdt het voorlopig op zeven categorieën. In Wallonië evolueert men naar 15 fracties - voor meer info daarover kan je terecht bij je afvalophaler, of je regionale IDEWE-medewerker.

Meer weten? Contacteer je regionale IDEWE-kantoor. Een overzicht daarvan vind je hier.

Algemene info over afvalinzameling en een overzicht van afvalophalers vind je op de websites van:

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044