Geen plaats voor asbest op de schoolbanken
Heeft uw school alle punten voor asbestveiligheid?

22-04-2022

De Vlaamse Regering wil tegen 2040 asbestveilig zijn en maakt een prioriteit van publieke gebouwen, zoals scholen. Terecht want een steekproef had in 2018 aangetoond dat in 65% van de schoolgebouwen die voor 2001 opgetrokken werden asbest aanwezig was. Om het probleem in kaart te brengen en af te bouwen werden intussen heel wat financiële tegemoetkomingen voorzien. U kan bij de IDEWE-experts terecht om u in elke fase van het asbestbeheer te laten adviseren en begeleiden.

Bij het opstellen van de asbestinventaris

Als werkgever bent u vanuit de federale arbeidswetgeving al langer verplicht om een asbestinventaris van de aanwezige asbestmaterialen op te maken en die vervolgens ook jaarlijks te actualiseren. Het is de basis voor een risicoanalyse en het bijhorend beheersprogramma en heeft tot doel de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden. 

In het kader van het Vlaams asbestafbouwbeleid moeten nu ook alle eigenaars van gebouwen in Vlaanderen tegen ten laatste 2032 over zo een asbestinventaris. Bij verkoop van een gebouw in Vlaanderen is dat zelfs al vanaf november 2022 verplicht en moet een asbestattest toegevoegd worden aan de verkoopakte. Deze Vlaamse asbestinventaris moet opgemaakt worden door een gecertificeerd deskundige. Naast een overzicht van de asbestverdachte materialen bevat het rapport ook een risico-indeling in vier categorieën en een indicatie van de maatregelen die genomen moeten worden om blootstelling te vermijden.

Lees meer over de asbestinventaris.

Bij de versnelde verwijdering tegen 2034

Naast de verplichte asbestinventaris heeft Vlaanderen ook een versneld afbouwplan opgesteld. Het streeft naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die asbestvezels (kunnen) vrijgeven. Concreet betekent dit dat asbesthoudende buitentoepassingen, zoals dakbedekkingen, gevelbekledingen, schouwen en alle eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen tegen 2034 verwijderd moeten zijn in publiek toegankelijke constructies zoals schoolgebouwen. 

Het erkende asbestlabo IBEVE (deel van Groep IDEWE) kan u daarbij helpen. Het voert al meer dan 30 jaar asbestonderzoeken, staalnames en analyses uit, in combinatie met concreet advies. Onze deskundigen nemen ook deel aan het certificatietraject dat zopas door de overheid werd goedgekeurd. 

Om ervoor te zorgen dat ook uw school asbestveilig wordt

Elke eigenaar van een constructie is bovendien gebonden aan beheersplicht. Dat betekent dat er, los van de mijlpaal 2034 voor verwijdering van een aantal toepassingen in publieke constructies (waaronder scholen), ook bij andere constructies, zoals woningen en bedrijven, geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig mogen zijn.  

Asbestmaterialen die niet behoren tot de eerder vermelde categorieën die verwijderd moeten zijn tegen 2034, moeten verder beheerd worden. Als ze wel een risico vormen moeten ze ten laatste tegen 2040 gesaneerd zijn. Materialen die daarentegen geen risico vormen of technisch niet verwijderbaar zijn mogen, mits een voldoende beheer en controle, ook na 2040 nog aanwezig zijn.  Er mogen evenwel geen risico’s op blootstelling zijn. Op die manier streeft de overheid naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.  

Groep IDEWE kan u ondersteunen bij de opmaak van een actieplan en biedt een aantal opleidingen aan zodat uw techniekers asbest beter leren herkennen en zelf in staat zouden zijn om eenvoudige handelingen uit te voeren om asbest te verwijderen.

Bij sloopwerkzaamheden

Met het oog op een gescheiden afvoer en verwerking van de diverse afvalstromen is het in Vlaanderen verplicht om bij de afbraak van gebouwen een sloopopvolgingsplan op te stellen.  Een destructieve asbestinventaris maakt daar deel van uit. In de praktijk voeren we beide opdrachten vaak samen uit, vooral omdat asbesttoepassingen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval vormen. Dit bespaart niet alleen kosten maar zorgt eveneens voor een betere onderlinge afstemming tussen beide inventarissen.

Leg onze experten uw uitdagingen in verband met asbestveiligheid voor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044