Bent u met uw koelinstallaties en airco’s in regel?
Nieuwe milieuwetgeving wijzigt verplichtingen voor kleinere koelinstallaties

23-09-2016

Grote, ecologisch belastende koelsystemen waren al aan strikte milieureglementering onderworpen. Nu verstrengt de recente Vlarem-trein 2015 ook de keuringsplicht voor meerdere kleinere aircosystemen binnen één gebouw. En op 1 januari 2017 wijzigt de regelgeving voor kleinere milieubelastende koelinstallaties. IBEVE geeft u een overzicht van al uw verplichtingen.

Koelinstallaties, airco-systemen of warmtepompen bevatten vaak koelmiddelen die schadelijk zijn voor de ozonlaag (ozonlaag afbrekende stoffen). Of die bijdragen aan de klimaatsverandering (gefluoreerde broeikasgassen of F-gassen). Daarom zijn koelinstallaties aan strenge milieureglementering onderworpen. En die is recent aangepast

Kleine milieubelastende koelinstallaties? Log bijhouden!
Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de wetgeving omtrent koelinstallaties. Vanaf dan moet u ook een logboek bijhouden voor koelinstallaties met een inhoud van minder dan 3 kg, maar met 5 ton of meer CO2-equivalent aan F-gassen.
In dit logboek neemt u op:
- alle gegevens over de uitgevoerde werkzaamheden,
- de hoeveelheden toegevoegd en afgetapt koelmiddel,
- alle relevante facturen,
- gegevens over de hoeveelheden koelmiddel die u als afval liet afvoeren, zoals de afvalstoffenwetgeving dat vereist.

Uw verplichtingen voor alle koelinstallaties
Om door de bomen het bos nog te zien, sommen we even de belangrijkste verplichtingen inzake koelinstallaties voor u op.

- Constructieattest verplicht. Voor elke koelinstallatie moet u een constructieattest hebben. Dat bewijst dat uw installatie de nodige drukbeproevingen onderging. Voor bepaalde kleinere installaties en installaties die aan de specifieke federale wetgeving voldoen, geldt een uitzondering op deze verplichting.

- Onderhoud door bevoegde vaklui. Alleen bevoegde koeltechnici mogen uw koelinstallaties onderhouden. Bevatten die F-gassen en/of ozonlaag afbrekende stoffen? Dan moet de technicus bovendien in een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf werken.

- Nieuwe regels energetische keuring airco’s.  Aircosystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW binnen één gebouw moet u periodiek door een bevoegd deskundige laten keuren. Kleinere systemen vielen tot hiertoe niet onder die keuringsplicht. De Vlarem-trein 2015 brengt hier verandering in. Vanaf nu moet u alle individuele airco’s binnen eenzelfde gebouw meetellen. Is de som van hun gezamenlijke nominale koelvermogen in dat gebouw groter dan 12 kW? Dan moet een bevoegd deskundige ze allemaal periodiek keuren. De periodiciteit hangt af van het gezamenlijk nominaal koelvermogen: 12-50 kW (vijfjaarlijks), 50-250 kW (driejaarlijks), ≥ 250 kW (tweejaarlijks).

Uw verplichtingen voor milieubelastende koelinstallaties
Voor koelinstallaties die gebruik maken van F-gassen (≥ 5 ton CO2-eq) en/of ozonlaag afbrekende stoffen (≥ 3 kg) gelden enkele bijkomende verplichtingen.

- Maximaal toegelaten relatieve lekverliezen: <5%
o Is er meer dan het maximaal toegelaten 5 % lekverlies gedurende een jaar? Dan moet u binnen de 14 dagen na vaststelling het lek opgespoord en gedicht hebben. U vult pas koelmiddel bij na herstelling en lekdichtheidscontrole.  
o Hebben uw installaties meer dan 10% relatief lekverlies tijdens twee opeenvolgende kalenderjaren? Dan moet u ze binnen het jaar na vaststelling buiten werking stellen. U meldt ook het lekverlies aan de milieu-inspectie - binnen de veertien dagen na vaststelling.

- Periodieke lekdichtheidscontroles
o Koelinstallaties met ozonlaag afbrekende stoffen. De frequentie waarmee u de lekdichtheid van uw installaties controleert, hangt af van hun koelmiddelinhoud:
* 3-30 kg: jaarlijks
* 30-300 kg: zesmaandelijks
* > 300kg: driemaandelijks
o Koelinstallaties met F-gassen. Hier is de controlefrequentie afhankelijk van de koelmiddelinhoud én van de GWP-waarde (Global Warming Potential) van het gebruikte koelmiddel.
* 5-50 ton CO2-eq: jaarlijks
* 50-500 ton CO2-eq: zesmaandelijks
* > 500 ton CO2-eq: driemaandelijks
Wanneer een permanent lekdetectiesysteem aanwezig is mag de controlefrequentie worden gehalveerd.

- Logboek bijhouden
Dit is nu al verplicht voor koelinstallaties:
o met ozonlaag afbrekende stoffen en met een koelmiddelinhoud van 3 kg of meer
o met F-gassen met een CO2-equivalent van 5 ton of meer.
Vanaf 1/1/2017 doet u dit dus ook voor koelinstallaties die minder dan 3 kg maar meer dan 5 ton CO2-equivalent aan F-gassen bevatten.

- Instructiekaart
Op een goed toegankelijke plaats houdt u een instructiekaart met gegevens over de exploitant, het koelmiddel en de werking van de koelinstallaties bij.


Wat doet IDEWE voor uw onderneming?

Een heldere uitleg over de aangepaste wetgeving? Concrete ondersteuning bij uw specifieke wettelijke verplichtingen inzake koelinstallaties? Of strategisch advies rond uw toekomstige koelinstallaties? Uw IBEVE-milieudeskundige staat voor u klaar.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044