Het hoe en waarom van bodemonderzoek in Vlaanderen
Wegwijs op terreinen met risico-activiteiten

12-05-2017

Eigenaars of gebruikers van terreinen waarop risico-activiteiten plaats hebben (of hadden), moeten meestal een bodemonderzoek laten uitvoeren. Dat gebeurt in verschillende stappen. IBEVE vzw kan u in dit traject ondersteunen.

IBEVE vzw is bodemsaneringsdeskundige type 2 en kan u ondersteunen bij het volledige traject van bodemonderzoeken en bodemsanering. In Vlaanderen onderscheidt men twee types bodemonderzoek: oriënterend en beschrijvend.

Een oriënterend bodemonderzoek (OBO) is de eerste stap. De bedoeling van het OBO is om na te gaan of er op een terrein al dan niet bodemverontreiniging aanwezig is. Op een terrein waarop risico-inrichtingen gevestigd zijn, is een OBO verplicht in volgende gevallen:

  • Periodiek (= elke 10 of 20 jaar)
  • Bij verdracht of verkoop van het terrein
  • Bij sluiting van het bedrijf of stopzetting van risico-inrichtingen
  • Bij een faillissement of een vereffening
  • Bij een onteigening
  • Voor de start en sluiting van de risico-inrichtingen van GPBV-installaties (Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging)

Vervolgtraject bij verontreinging

Als er tijdens het OBO verontreiniging wordt vastgesteld, moet er een beschrijvend bodemonderzoek worden uitgevoerd om de verontreiniging volledig in kaart te brengen, en om na te gaan of de aanwezige verontreiniging een risico inhoudt.

In sommige gevallen dient de verontreiniging te worden gesaneerd. Vooraleer de bodemsaneringswerken mogen worden uitgevoerd, dient er dan eerst nog een bodemsaneringsproject te worden opgesteld.

Als er grond moet worden uitgegraven, moet je ook een technisch verslag opstellen. Dat is het geval bij graafwerken met een volume van meer dan 250m3 en bij ontgravingen van 'verdachte' grond. De laatste soort betreft grond waarvan men vermoedt dat ze verontreinigd is.

Bodemsaneringsdeskundige IBEVE

IBEVE kan als partner fungeren bij het volledige traject van bodemonderzoeken en bodemsanering. Bijkomend kunnen we, naast de opmaak van een technisch verslag, ook infiltratiestudies uitvoeren om de infiltratiecapaciteit van de grond te bepalen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Meer weten?

De regelgeving in Vlaanderen vindt u terug op: http://navigator.emis.vito.be & www.ovam.be/bodem

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044