FAQ's

Wat is het verschil tussen EPB en EPC?

Wat is een startverklaring?

Waaruit bestaat de EPB-aangifte?

Is de aanstelling van een verslaggever ook nodig voor een verbouwing of voor een kleine uitbreiding?

Hoe groot is de boete als er niet voldaan wordt aan de EPB-eisen?

Als niet aan de EPB-eisen werd voldaan, volstaat het dan voor de bouwheer om deze boete te betalen? Of moet hij achteraf de werken (laten) uitvoeren om zich alsnog in regel te stellen?

Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien?

Haalbaarheidsonderzoek bij grote gebouwen

Welke publieke organisaties moeten over een EPC beschikken?

Valt mijn gebouw onder een publieke organisatie?

Hoe verloopt de opmaak van het EPC voor publieke gebouwen?

Is het plaatsen van een stookoliedebietmeter verplicht bij de opmaak van een EPC-C?

Moeten serviceflats ook over een energieprestatiecertificaat beschikken bij verkoop of verhuur?

Moeten studentenkamers over een EPC-A bij verkoop of verhuur beschikken?

Is een EPC-D bij verkoop of verhuur van niet-residentiële gebouwen verplicht?

Wat is het verschil tussen EPB en EPC?

EPB is de afkorting voor energie energieprestatie en binnenklimaat. EPC staat voor energieprestatiecertificaat.

Het grootste verschil tussen deze twee begrippen is dat EPB verplicht uitgevoerd wordt bij nieuwe gebouwen, uitbreidingen of verbouwingen. Terwijl het EPC verplicht wordt opgesteld voor openbare gebouwen (EPC-C of type C), bij verkoop/ verhuur van bestaande woningen (EPC-A of type A) en bij verkoop/verhuur van bedrijfsgebouwen (EPC-D of type D).

Het doel van een EPB-studie is om de energieprestaties van een bouwproject zo optimaal mogelijk te maken, waarbij het binnenklimaat aangenaam blijft en ondertussen het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Een EPB kan opgesteld worden door een EPB-verslaggever. Deze moet geregistreerd zijn bij het Vlaams Energieagentschap als EPB-verslaggever.

Het EPC moet de potentiële koper of huurder of de bezoeker van een openbaar gebouw op de hoogte brengen van het energieverbruik van het gebouw. Het kengetal dat weergegeven wordt op het certificaat wordt uitgedrukt in kWh/m2. Hoe lager het kengetal, hoe energiezuiniger het gebouw is.

Opdeling van EPC's:

Afkorting Volledige naam Bestemd voor…
EPB

Energieprestaties en binnenklimaat

Vergunningsplichtige bouwwerken die verwarmd/gekoeld worden voor mensen

EPC-A

Energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen – type A

Verhuur of verkoop van residentiële gebouwen

EPC-C

Energieprestatiecertificaat publieke gebouwen – type C

Publieke organisaties

EPC-D

Energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen – type D

Verhuur of verkoop van niet-residentiële gebouwen

 

Wat is een startverklaring?

De energieprestatieregelgeving bepaalt dat vóór de start van de werkzaamheden de verslaggever, in naam van de aangifteplichtige, elektronisch een startverklaring moet indienen bij het Vlaams Energieagentschap. In de startverklaring staan onder andere de gegevens over de aangifteplichtige en de aangestelde verslaggever, de startdatum van de werkzaamheden en de aard van het project. Sinds 1 januari 2012 bevat de startverklaring ook de gegevens van de voorafberekening.

Waaruit bestaat de EPB-aangifte?

De EPB-aangifte omvat onder meer de ondertekende papieren afdruk van het hoofdformulier van de EPB-aangifte, het energieprestatiecertificaat en haar bijlage(n) in het geval van een E-peilberekening, het epb-bestand en het epba-bestand van de EPB-aangifte, de plannen van het gebouw (as-built) en verschillende stavingstukken.

Het is enkel het epba-bestand dat uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het gebouw door de verslaggever elektronisch verstuurd moet worden via www.energieprestatiedatabank.be. Daarmee is voldaan aan de plicht voor het indienen van de EPB-aangifte. Op basis van het epba-bestand wordt in de Energieprestatiedatabank het hoofdformulier, het energieprestatiecertificaat en de bijlagen gegenereerd als pdf-bestanden.

De documenten, die deel uitmaken van de EPB-aangifte, zoals de ondertekende papieren afdruk, de as-builtplannen …, moet de verslaggever gedurende vijf jaar bijhouden. In het kader van een controle kan het Vlaams Energieagentschap het totaalpakket van de EPB-aangifte opvragen.

De aangifteplichtige houdt dezelfde documenten gedurende tien jaar bij. Het Vlaams Energieagentschap kan ook aan de aangifteplichtige die documenten opvragen.

Is de aanstelling van een verslaggever ook nodig voor een verbouwing of voor een kleine uitbreiding?

Ja, de aanstelling van een verslaggever is nodig voor alle bouwprojecten waarvoor EPB-eisen gelden.

Uiteraard zal de taak van een verslaggever voor een verbouwing of een uitbreiding met een beschermd volume < 800 m³ minder uitgebreid zijn. Bij die aard van werken geldt immers geen eis op het E-peil of het K-peil. Het berekenen van de U- en R-waarden en het invoeren van alle ventilatiegegevens (conform de uitvoering) volstaan om een EPB-aangifte voor het bouwproject op te maken.

Hoe groot is de boete als er niet voldaan wordt aan de EPB-eisen ?

Hoe groter de overtreding, hoe groter de boete:

Als er niet voldaan wordt aan de eisen voor thermische isolatie en energieprestatie, bedraagt de boete ongeveer driemaal de 'uitgespaarde' investering.

ALs er niet voldaan wordt aan de eisen voor de minimale ventilatie, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.

De EPB-software Vlaanderen én de EPB-software 3G berekenen de indicatieve boetes op basis van de boetebijlage bij het EPB-decreet. De verslaggever kan dus exact berekenen hoe groot de boete zal zijn.

Als niet aan de EPB-eisen werd voldaan, volstaat het dan voor de bouwheer om deze boete te betalen? Of moet hij achteraf de werken (laten) uitvoeren om zich alsnog in regel te stellen?

Indien het om een boete gaat omwille van het niet voldoen aan de procedures (bvb. geen aangifte ingediend), moet de boete betaald worden en moet dit achteraf nog in orde gebracht worden (bvb de aangifte moet alsnog ingediend worden).

Indien het om een boete gaat omwille van het niet voldoen aan de eisen (bvb. te hoog E-peil), moet dit niet opnieuw worden gedaan of verbeterd worden (dus bvb. er moet geen nieuwe isolatie geplaatst worden). Hier volstaat het de boete te betalen. Deze boete werkt dan bevrijdend.

Wat gebeurt er als ik geen EPB-aangifte indien?

U ontvangt eerst een aanmaning om de aangifte alsnog in te dienen binnen een bepaalde termijn. Indien de aangifte dan nog niet is ingediend, ontvangt u een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (1000 euro), vermeerderd met een bedrag afhankelijk van de grootte van de woning (1 euro per kubieke meter).

Het betalen van deze boete geeft u echter geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen. Als u dit niet doet, zal de administratie (VEA) verdere stappen moeten ondernemen.

Haalbaarheidsonderzoek bij grote gebouwen

Zoals wordt opgelegd door de Europese Richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen, voorziet het besluit in een verplichte haalbaarheidsstudie voor nieuwe gebouwen groter dan 1000 m².

De haalbaarheid van de hernieuwbare technieken die onderzocht moeten worden zijn afhankelijk van de gebouwbestemming en de bruikbare vloeroppervlakte.

Welke publieke organisaties moeten over een EPC beschikken?

Een groot aantal publieke organisaties moeten vanaf 1 januari 2009 een EPC-C voor publieke gebouwen uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Het gaat over gebouwen waar een publieke organisatie is in gevestigd, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m². 
Deze maatregel werd stapsgewijs verstrengd. Vanaf 1 januari 2013 is een EPC ook verplicht voor gebouwen waar een publieke organisatie is gevestigd en met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 500m². Vanaf 1 januari 2015 is dergelijk EPC ook verplicht voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m².

Valt mijn gebouw onder een publieke organisatie?

Onder publieke organisaties vallen :

  • de federale overheid, incl. de parastatalen;
  • de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen;
  • de provinciale overheden;
  • de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's;
  • overheidsbedrijven;
  • onderwijsinstellingen;
  • welzijnsvoorzieningen;
  • gezondheidsvoorzieningen.

Hoe verloopt de opmaak van het EPC voor publieke gebouwen?

De publieke organisatie stelt een interne of een erkende externe energiedeskundige voor publieke gebouwen aan. De energiedeskundige noteert de startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie. De energiedeskundige bepaalt de totale bruikbare vloeroppervlakte en voert een doorlichting van de gebouwen aan de hand van de auditlijsten. Exact één jaar na het noteren van de startwaarden noteert de energiedeskundige de eindwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie. De energiedeskundige geeft de gegevens van de gebouwen in in een webapplicatie die door het VEA ter beschikking wordt gesteld, maakt het EPC-C op en overhandigt het gehandtekende EPC-C aan de publieke organisatie. Vanaf 1 januari 2009 moeten publieke organisaties die onder het toepassingsgebied van deze regelgeving vallen het EPC uithangen op een voor het publiek zichtbare plaats.

Is het plaatsen van een stookoliedebietmeter verplicht bij de opmaak van een EPC-C?

Het gebruik van een stookoliedebietmeter voor het registeren van het stookolieverbruik is verplicht. Het gebruik van peilstokken en/of factuurgegevens voor de registratie van het stookolieverbruik is niet toegelaten. Indien nog geen stookoliedebietmeter aanwezig is, zal u deze moeten laten installeren. Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen wordt immers opgemaakt op basis van gemeten energieverbruik en met een stookoliedebietmeter kan de verbruikte hoeveelheid stookolie worden gemeten.

Moeten serviceflats ook over een energieprestatiecertificaat beschikken bij verkoop of verhuur?

Voor serviceflats die verkocht worden dient een EPC-A opgesteld te worden. Indien de serviceflats worden verhuurd, dient een EPC-A opgesteld te worden als er effectief een huurovereenkomst met de bewoner wordt afgesloten. Indien er met de bewoner geen huurovereenkomst wordt afgesloten, maar er een dagprijs wordt aangerkend (zoals bij een WZC het geval is), dan dient geen EPC-A te worden opgemaakt.

Moeten studentenkamers over een EPC-A bij verkoop of verhuur beschikken?

Elke wooneenheid die energie verbruikt ten behoeve van mensen moet over een EPC-A beschikken. Een wooneenheid is elke eenheid in een gebouw die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Hier wordt dus beoordeeld of de eenheid (autonoom) bewoond wordt of kan bewoond worden. Studentenkamers die beschikken over én een eigen kitchenette/keuken, én een eigen douche/bad én een eigen toilet, functioneren autonoom en dienen in overeenstemming met de regelgeving elk over een energieprestatiecertificaat te beschikken. Voor de studentenkamers die geen wooneenheden zijn en dus niet beschikken over of een eigen kitchenette/keuken, of een eigen douche/bad of een eigen toilet, wordt een gemeenschappelijk energieprestatiecertificaat opgemaakt voor het gebouw (collectief woongebouw).

Is een EPC-D bij verkoop of verhuur van niet-residentiële gebouwen verplicht?

Voorlopig is een EPC-D bij verkoop of verhuur van een niet-residentieel gebouw, zoals winkel, kantoor, ... nog niet verplicht. De concrete invoerdatum van het EPC-D bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is nog niet bekend. Dit wordt verwacht in de loop van 2016. Tot dan is er geen EPC nodig bij verkoop of verhuur van niet-residentiële gebouwen.