Opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen en bluswateropvang
Nieuwe brandweerrichtlijn

14-02-2022

Aan een opslagplaats voor gevaarlijke goederen type X en type Y, worden ten opzichte van een industriegebouw klasse C uit Bijlage 6 voor volgende hoofdzaken strengere en/of aanvullende eisen gesteld: 

 • Gebouwoppervlakte
 • Compartimentsoppervlakte
 • Aan het risico aangepast automatische blusinstallatie
 • Een beperkte diepte van een compartiment
 • Hogere brandweerstandseisen van de doorgangen in compartimentswanden
 • Een aangepaste minimale afstand tussen gebouwen
 • Beperking van de toegelaten activiteiten en lokalen binnen de opslagplaats
 • Kortere toegelaten evacuatieafstanden
 • Beperkingen op het installeren van PV-installaties
 • Beperkingen in het voorzien van batterijoplaadplaatsen

Gezien de verhoogde risico’s die verbonden zijn met het opslaan van (licht) ontvlambare vloeistoffen in een opslagplaats type X, worden bijkomende of strengere eisen gesteld in vergelijk met een industriegebouw klasse C uit Bijlage 6 voor: 

 • Een hogere stabiliteit bij brand van de structurele elementen type I
 • Een hogere brandweerstand van de compartimentswanden

Deze richtlijn moet toegepast worden zodra gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in hoeveelheden groter dan of gelijk aan de ondergrens voor een klasse 2-inrichting volgens de indelingslijst opgenomen in bijlage 1 van Vlarem titel II. Vanaf de ondergrens van klasse 2 voor één stof in de beschouwde opslagplaats of compartiment wordt overschreden, is de richtlijn van toepassing. De bepaling van het overschrijden van de ondergrens dient te gebeuren per compartiment. 

De voorschriften gelden ook voor opslagplaatsen waar permanent in tijd, kortdurend gevaarlijke goederen aanwezig zijn (bv. doorvoermagazijnen). Dit type opslagplaatsen waar permanente opslag van gevaarlijke goederen gebeurt, maar waar snel wisselende ladingen aanwezig kunnen zijn, hebben een even groot risicoprofiel als andere opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen. 

IDEWE kan u ondersteunen in het veilig beheer van gevaarlijke stoffen

Lees ook:

Brandweerrichtlijn ‘Opslagplaatsen gevaarlijke goederen’
Toelichting bij brandweerrichtlijn ‘Opslagplaatsen voor gevaarlijke goederen’

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044