Omgaan met jobonzekerheid in de bouwsector
Een preventief welzijnsbeleid met goede begeleiding loont tijdens ingrijpende organisatieveranderingen

29-04-2019

Oneerlijke concurrentie, snelle innovatie en schaalvergroting zorgen de jongste jaren bij veel werknemers in de bouwsector voor onzekerheid. De stress die daarmee gepaard gaat is op termijn niet enkel slecht voor de gezondheid maar zorgt er ook voor dat ze minder goed presteren. Een preventief welzijnsbeleid kan vermijden dat de situatie ontspoort.

Jobonzekerheid - de vrees om de huidige job en/of gewaardeerde aspecten van de job te verliezen - is een belangrijke stressfactor. Het gaat bij werknemers gepaard met gevoelens van machteloosheid, het gevoel onfair behandeld te worden door de werkgever en zorgen over het verliezen van belangrijke voordelen van werk zoals een inkomen en sociale contacten. Dit is behalve een aanleiding voor jobontevredenheid, op langere termijn een bron van mentale en fysieke klachten, zoals depressie en burn-out. 
 
Ook voor werkgevers heeft dit nefaste gevolgen. Jobonzekere werknemers zijn minder gemotiveerd, vaker afwezig, presteren minder goed en maken meer fouten. Een gevaarlijke cocktail die evenmin de werksfeer ten goede komt. 

Preventie

Door te investeren in een preventief welzijnsbeleid verhoogt u de kans dat medewerkers in moeilijkere tijden sneller hun veerkracht terugvinden. Een preventief welzijnsbeleid betekent: werken aan inspraak, functieverrijking, duurzame inzetbaarheid, ondersteunende cultuur van leidinggeven en duidelijke communicatie. 
Groep IDEWE kan u daarin begeleiden. Een risicoanalyse psychosociale aspecten om de sterktes en zwaktes met betrekking tot het (psychosociaal) welzijn van uw medewerkers op te lijsten, is een logische eerste stap. Vervolgens werken we een degelijk ondersteuningsplan op maat van uw organisatie en medewerkers uit.

Begeleiding bij veranderingsprocessen

Om te voorkomen dat ingrijpende veranderingen op de werkvloer en bijhorende gevoelens van jobonzekerheid het welzijn van uw medewerkers negatief ondermijnen of onherstelbare schade toebrengen, kan groep IDEWE u met onderstaande acties helpen.

Procesbegeleiding door de preventieadviseur psychosociale aspecten

Auditinstrument voor het management en leidinggevenden - Toets uw plan van aanpak en de realiteit van het veranderproces aan wetenschappelijk onderbouwde acties. 

Infosessies

• Verandering, welzijn en de rol van communicatie - We staan stil bij het belang van goede communicatie, zowel voor als tijdens het veranderingsproces. 
• Ingrijpende veranderingen en welzijn - Een sensibilisatie door de preventieadviseur psychosociale aspecten stimuleert significante actoren om tijdens de organisatieverandering voortdurend rekening te houden met het welzijn van de medewerkers.

Workshops voor leidinggevenden

• Begeleidingsgesprek voor leidinggevenden - We sensibiliseren leidinggevenden om signalen van onwelbevinden van medewerkers op te pikken en een constructief begeleidingsgesprek aan te gaan.
• Ondersteuningsrollen van de leidinggevende bij ingrijpende organisatieveranderingen
• Weerstandsvergadering leiden/omgaan met weerstand

Workshops voor werknemers

• Getroffen door een ingrijpende organisatieverandering / Groeien in veerkracht: we stimuleren werknemers om goed zorg te dragen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens de workshop inventariseren we de doorverwijskanalen en gaan we na wat de rol is van HR, de vertrouwenspersonen, de leidinggevende en de  preventie-adviseur psychosociale tijdens de ingrijpende organisatieveranderingen. 
• Gezonde veerkracht / Slapen en morgen gezond weer op / Ontdek je talenten / Loslaten doe je zo - Via deze workshops willen we medewerkers stimuleren om te werken aan hun geestelijke gezondheid.

Kortdurende ondersteunende gesprekken voor medewerkers

De preventie-adviseur psychosociale aspecten brengt in kaart wat de noden zijn van de medewerker en geeft een aanzet tot remediëring. Inclusief een voor- en nagesprek met de betrokken leidinggevende/opdrachtgever. 

Gerichte medische onderzoeken door de arbeidsgeneesheer

Ook de arbeidsgeneesheren van Groep IDEWE kunnen hun steentje bijdragen. Tijdens een specifiek periodiek onderzoek kan de lichamelijke en psychische veerkracht van de medewerkers in kaart worden gebracht en een eerste aanzet tot remediëring worden gegeven.
 
Download : Stap voor stap naar een psychosociaal WELZIJNSBELEID

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044