Nieuwe regels elektromagnetische straling op het werk
K.B. 20 mei 2016 regelt bescherming tegen kortetermijnrisico’s

04-07-2016

Op 10 juli 2016 verscheen het koninklijk besluit van 20 mei 2016 in het Belgische staatsblad. Dat vertaalt de Europese richtlijn 2013/35/EU naar de Belgische wetgeving, en behandelt de beschermingsvoorschriften tegen de kortetermijnrisico’s van elektromagnetische velden (EMV) op het werk. Een bondig overzicht.

Gedragen richtlijn

Europese Richtlijn 2013/35/EU is een nieuwe versie van een eerdere richtlijn uit 2004. Die werd na feedback met het bredere veld grondig herwerkt. Erin zijn de voorschriften opgenomen om de gezondheid en de veiligheid van uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van elektromagnetische velden (EMV) op het werk.

Bescherming kortetermijnrisico’s

Richtlijn 2013/35/EU houdt alleen rekening met acute en korte termijneffecten van niet-ioniserende elektromagnetische stralingsvelden. Het koninklijk besluit beschrijft het begrip Elektromagnetische Velden (EMV) en de directe en indirecte effecten ervan.

Evaluatie en actieplan grenswaarden

In de Richtlijn 2013/35/EU zijn op wetenschappelijke basis grenswaarden voor blootstelling (GWB) aan EMV vastgesteld. Ten opzichte van  de vorige Richtlijn 2004/40/EU is rekening gehouden met recentere internationale aanbevelingen.

Werkgevers zijn verplicht een evaluatie te maken van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s door blootstelling aan EMV tijdens het werk. Waar nodig moeten zij de gepaste preventiemaatregelen nemen. Ook werken zij een actieplan uit, op basis van de nieuw gedefinieerde actieniveaus (AN): operationele niveaus die moeten worden vastgesteld om aan te tonen dat er met een GWB rekening is gehouden.

Afwijkingen  

De vastgestelde grenswaarden voor blootstelling mogen in bepaalde gevallen overschreden worden. Dit is het belangrijkste verschil met de vorige Richtlijn 2004/40/EG.

Zo vormen ziekenhuizen een uitzondering: rond MRI –apparatuur mogen de EMV-waarden hoger liggen dan de norm. Wel alleen als de omstandigheden dit rechtvaardigen en werknemers adequaat en aantoonbaar tegen de mogelijke risico’s beschermd zijn. Ook andere specifieke sectoren of activiteiten kunnen - onder strikte voorwaarden - van de normen in de Richtlijn afwijken mits kennisgeving bij FOD WASO.

Uw leidraad

IBEVE geeft werkgevers de nodige ondersteuning bij het uitwerken van de evaluatie en het actieplan en het toepassen van deze nieuwe regelgeving. De Europese Commissie publiceerde een aantal praktijkgidsen om de Richtlijn 2013/35/EU correct uit te voeren. Werkgevers worden gevraagd deze als leidraad te gebruiken bij hun evaluaties en implementaties. U downloadt deze gidsen hier.

Meer informatie?

Download de gidsen van goede praktijken voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2013/35/EU - Elektromagnetische velden

Of contacteer een IBEVE-expert.  

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044