Aanbod arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne

Interne preventieadviseur

Arbeidshygiëne

Brandpreventie en -bestrijding

Projectmatige veiligheidsondersteuning

Interne preventieadviseur

Wettelijke verplichtingen

Het Koninklijk Besluit betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bepaalt dat elk bedrijf een intern preventieadviseur in dienst moet hebben. Deze preventieadviseur heeft dus verplicht een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever.

In de bedrijven met minder dan 20 werknemers kan de zaakvoerder zelf, mits gepaste opleiding, deze taken op zich nemen. Voor al de bedrijven met meer dan 20 werknemers is de werkgever verplicht iemand in dienst te hebben die, na uiteraard weer de gepaste opleiding, deze taken kan en mag vervullen.Functie moeilijk in te vullen?

Wanneer de werkgever de functie van interne preventieadviseur moeilijk kan invullen vanuit het eigen bedrijf, kan IBEVE vzw hierbij helpen.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij langdurige afwezigheid van uw eigen preventieadviseur of een plotse, onverwachte vacature. Soms is een combinatie met andere functies operationeel of hiërarchisch niet mogelijk of wordt doelgericht gekozen voor outsourcing en onafhankelijkheid. Inhoudelijke en technische ondersteuning van de eigen interne preventiedienst gedurende een kortere of langere termijn kan nodig zijn omwille van tijdsgebrek of andere specifieke situaties.Wat mag u verwachten van IBEVE?

IBEVE stelt aan bedrijven die dit wensen een interne (meestal deeltijdse) preventieadviseur ter beschikking  Onze preventieadviseurs hebben steeds een aanvullende opleiding Niveau 1 of 2 gevolgd, aangevuld met de nodige beroepservaring. IBEVE vzw staat borg voor continue verdere opleiding en bijscholing van deze preventieadviseurs, net als voor de ondersteuning vanuit de eigen administratie en documentatiecentrum.Na een korte, praktische doorlichting van uw bedrijf kan een actieplan opgemaakt worden, op maat van het bedrijf, steeds met aandacht voor de desbetreffende wetgeving en de behoeften van het bedrijf en de werknemers.

Andere voordelen

De preventieadviseur ontvangt continue ondersteuning door IBEVE gedurende de ganse periode dat hij/zij tewerkgesteld is in uw bedrijf. Hiervoor staat een geheel van systemen en van ervaren en gespecialiseerde medewerkers ter beschikking. Kennisdomeinen zijn onder andere brandpreventie, machineveiligheid, conformiteitsnazicht en indienststelling van machines, risico-analyse, Comité-werking, chemische producten, VCA, een ruim aanbod aan opleidingen,…

Onze preventie-adviseur zal zonodig ook het SARIER-beheerssysteem in uw bedrijf implementeren en onderhouden.

 

Arbeidshygiëne

Onze deskundigen kunnen u bijstaan voor onder meer volgende metingen en onderzoeken op de werkplek.


Risicobeoordeling chemische, fysische en biologische agentia

 • Luchtmonsternames
- Organische componenten (solventen, dampen, gassen,...)
- Anorganische componenten (zuren, basen, dampen, gassen,...)
- Stofmetingen (inhaleerbaar, inadembaar, kwarts...)
- Metalen
- Asbest (zie onder erkend labo)
- Explosiemetingen
- O2-metingen
 • Ruimteventilatie en bronafzuiging
- Efficiëntiebeoordeling: anemometrie en rooktesten
- Advies m.b.t. plaatsing en concept
 • Werkpostobservatie/analyse en advies op maat

Lawaaistudies op de werkplek

Opstellen van lawaaikaarten/frequentieanalyses / nagalmmetingen
- Persoonsgebonden geluidsdosismetingen
- Saneringsadvies, lawaaibeheersing,...
- Opleiding en advies

Comfortstudies en klachtenonderzoek

Binnenklimaatstudies, tochtproblematiek en ventilatiegraad (CO2)
- Biologische agentia (schimmels, bacteriën, huisstofmijt,...) o.a. bij vochtproblemen, luchtbevochtiging
- Rookgassen, organische componenten,...
- Akoestisch comfort (lawaaistudie)
- Algemeen klachtenonderzoek

Straling

 • Meting en evaluatie van niet-ioniserende stralingen (t.g.v. GSM-masten,...) en electromagnetische velden (t.g.v. HS-cabines,...)
 • Licht- en luminantiemetingen

 

Brandpreventie en -bestrijding

Onze brand- en explosiedeskundigen bij al uw vragen in verband met brand- en explosieveiligheid, van een initiële audit tot de volledige uitwerking van het brandpreventiebeleid. Voorbeelden van  dergeliijke ondersteuning zijn:

 • opmaak en implementatie van interventie- en evacuatieplannen
 • interne en externe rampenplannen voor de verzorgingssector
 • aanmaken evacuatieplannen en interventieplannen
 • opleiding van interventieploegleden
 • advies in verband met het toepassen van de Atex – richtlijn
 • samenstellen van het explosieveiligheidsdocument en de opmaak van zoneringsplannen
 • confomiteitsaudits en risico-analyses

 

Projectmatige veiligheidsondersteuning

IBEVE kan inzake veiligheid diverse projecten uitvoeren. Het kan gaan om de uitvoering van risicoanalyses, machineveiligheid, veiligheid van elektrische installaties, procesveiligheid, werken met gevaarlijke producten, veiligheid op werven, veilig werken met derden enz.

IBEVE beschikt over diverse methodieken om dergelijke projecten professioneel en efficiënt aan te pakken.

Inzake risicoanalyse welzijn op het werk wordt onder meer de SARIER-methode gebruikt.

IBEVE beschikt over diverse specialisten die zich naast preventieadviseur gespecialiseerd hebben in een specifiek domein zoals bijvoorbeeld machineveiligheid, elektriciteit, brand, explosie, chemische agentia, materiaalbehandeling, noodplanning, zorgsystemen…

IBEVE kan ondernemingen helpen bij de opstelling en implementatie van zorgsystemen zoals OHSAS of VCA.