Eerste periodieke aangifte voor biocidengebruikers
Vanaf 20/01/2017

08-12-2016

Sinds 2016 moeten verkopers en gebruikers van biociden uit het “gesloten circuit” voldoen aan een aantal nieuwe verplichtingen. Beiden moeten zich registreren als respectievelijk verkoper of gebruiker en periodiek aangifte doen. Verkopers moeten elk kwartaal de hoeveelheid verkochte biociden aangeven. Gebruikers moeten voor 20 januari 2017 een eerste jaarlijkse aangifte doen van de aangekochte en gebruikte hoeveelheden.

Biociden van het vrij circuit

In tegenstelling tot biociden van het vrije circuit mogen biociden van het gesloten circuit niet worden verkocht aan het grote publiek. Deze producten houden een hoog gezondheidsrisico in omdat zij bijvoorbeeld giftig, kankerverwekkend, mutageen of corrosief zijn. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  is voor deze producten vaak vereist. Gebruikers moeten grondig de regels kennen inzake opslag, gebruik, verwijdering van de biociden. Daarom zijn zij strikt voorbehouden voor geregistreerde professionele gebruikers. De lijst van toegelaten biociden of de toelatingsakte vermeldt of het product al dan niet ingedeeld is in het gesloten circuit.

Registratie en aangifteplicht voor verkopers en gebruikers

Zowel verkopers als kopers-gebruikers moeten zich registeren via het online registratiesysteem van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu. Zij moeten de nodige competenties hebben en voldoen aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de toelatingsakte van het biocide (beschikbaar via de lijst van toegelaten producten). Werknemers moeten een geschikte opleiding te krijgen.

Verkopers mogen de gesloten-circuit-biociden alleen verkopen aan andere geregistreerde verkopers of aan geregistreerde gebruikers. Zij moeten onder meer de klant informeren over zijn verplichtingen (registratie, dragen van PBM, transport, opslag, opleiding...).

Daarnaast moet de verkoper minstens één maal per kwartaal de gekochte, verkochte en geëxporteerde hoeveelheden aangeven via het online-registratiesysteem.

Gebruikers mogen hun producten enkel aankopen bij een geregistreerde verkoper. Eén maal per jaar doen zij via het online registratiesysteem aangifte van de hoeveelheden biocide uit het gesloten circuit die gedurende dat jaar werd aangekocht of verbruikt. Uiterlijk op 20/01/2017 dient de eerste registratie gebeurd te zijn.

 

Belangrijk nieuws!

Momenteel is een nieuw KB in de maak waardoor de verplichtingen voor verkopers en gebruikers van biociden van het gesloten circuit worden gewijzigd. Zo zou de jaarlijkse aangifteplicht voor de gebruikers volledig vervallen, en zouden de verkopers enkel nog de soorten verkochte biociden moeten aangeven. De regel dat producten van het gesloten circuit enkel mogen verhandeld of gebruikt worden door geregistreerde verkopers/gebruikers blijft van kracht.

Het nieuwe KB wordt verwacht in het midden van 2017. Tot dan blijven de bestaande regels van kracht.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044