Wijziging KB basisnormen brand
Rond definities, het toepassingsgebied en brandveiligheid liften

22-02-2017

Op 18 januari 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de vernieuwde basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Het nieuwe koninklijk besluit voegt een aantal nieuwe definities toe (sas, brandbestrijdingsmiddel, nooddeur, nooduitgang, …) en regelt een aantal versoepelingen (triplex, duplex en de mogelijkheid om industriële en niet-industriële activiteiten makkelijker in één gebouw te kunnen onderbrengen). Daarnaast zijn wijzigingen onder invloed van de Europese bouwproductenverordening. Tot slot wordt het luik rond liften herschreven. Dit KB treedt in werking op 1 april 2017.

Niet enkel voor nieuwe gebouwen

Eén van de wijzigingen is het weghalen van het woord ‘nieuw’ uit de titel. De voorschriften zijn dan wel van toepassing op ‘nieuwe’ gebouwen, maar gelden nu ook voor uitbreidingen van bestaande gebouwen.

Versoepelingen toepassingsgebied

Het KB dat het oorspronkelijke KB van 7 juli 1994 wijzigt, bevat bouwvoorschriften rond brandpreventie waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze voorschriften zijn opgenomen in zeven bijlagen. Het toepassingsdomein van deze bijlagen is afhankelijk van:

  • het type gebouw (niet-industrieel of industrieel)
  • de hoogte van het gebouw (laag, middelhoog of hoog)
  • de datum van de bouwaanvraag (na 31 december 1997, voor of vanaf 1 december 2012).

Elke bijlage omschrijft telkens duidelijk het toepassingsgebied. Hierin zijn een aantal versoepelingen aangebracht. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om niet-industriële en industriële activiteiten in één gebouw samen te brengen.

Daarnaast is toegevoegd dat een gebouw ook mag voldoen aan de soepelere (of strengere) voorschriften van recentere regelgeving. Bepaalde uitzonderingen of aanpassingen die hierin toegelaten zijn, zijn nu ook van toepassing op gebouwen die al opgericht zijn of waarvoor er reeds een bouwaanvraag is.

Aangepaste overgangsperiode bouwproducten

Bouwproducten zijn, sinds de wijziging van 2012, ingedeeld op basis van Europese klassen voor brandweerstand en reactie bij brand. Voor de bouwproducten op basis van de Belgische normen voorzag het KB een overgangsperiode tot 1 december 2016. Bijgevolg mogen vanaf 1 december 2016 enkel nog de bouwproducten op de markt gebracht worden waarvan de brandweerstand vol-gens de Europese normen is aangetoond. Diegene die enkel maar over een klassering volgens de Belgische normen beschikken, zijn niet langer toegestaan. Er wordt echter tijdelijk nog een uitzondering gemaakt voor de brandwerende deuren waarvan de brandweerstand werd beoordeeld volgens de Belgische norm NBN 713-020 en die nog niet over een CE-markering beschikken. Deze mogen nog tot 1 november 2019 worden geplaatst. Zelfs langer indien de Europese Commissie dat later nog zou beslissen.

Nieuwe voorschriften liften

In het KB zijn de voorschriften opgenomen voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften aangepast aan de stand van de techniek en de evolutie van de Europese normalisatie.

Voor de liften bestemd voor de brandweerdiensten geldt voortaan de norm NBN EN 81-72. Deze bevat eenvormige bepalingen voor brandweerliften. De werking van de liften in geval van brand wordt aangepast aan de norm NBN EN 81-73.

De bepalingen die voortaan van toepassingen zijn op liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit zijn ook in overeenstemming met het ontwerp van de norm FprEN 81-70 : 2016. De strengere bepalingen rond de werking van de liften in geval van brand, het lichtsignaal en de intercomsystemen zijn ook van toepassing op de na 31 maart 2017 ontworpen of gemoderniseerde liften in gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vanaf 1 december 2012 en voor 1 april 2017.

Deze bepalingen gaan uitsluitend over de functionaliteiten en uitrustingen van de liften. Ze staan dus los van de ruwbouw en de ruimte waarin de lift zal worden geïnstalleerd. Deze mogen dus niet afhangen van de datum van de bouwaanvraag van het gebouw.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044