Wat zijn voor u de gevolgen van het vlaams waterbeleid?
Openbaar onderzoek 'ontwerp stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027'

21-10-2020

Water is onmisbaar en dat besef tekent zich steeds scherper af naarmate de beschikbaarheid ervan niet meer zo evident is als we altijd dachten. De Vlaamse overheid heeft daarom plannen op tafel gelegd om het waterbeheer aan te passen aan de nieuwe klimatologische omstandigheden. Veel kans dat die ook een invloed zullen hebben uw bedrijfsvoering. Daarom kan u tot en met 14 maart 2021 uw mening geven tijdens het openbaar onderzoek.

Tot voor een paar jaar was onze omgang met water een routine. Het kwam uit de kraan en dat leek ons maar net normaal. Waterproblemen waren ver-van-ons-bed. De klimaatveranderingen hebben er echter voor gezorgd dat er ook in onze contreien structurele tekorten ontstaan, terwijl we ook steeds vaker bedreigd worden door een teveel aan water.

“De Vlaamse overheid wil het waterbeleid aanpassen aan de nieuwe situatie”, zegt Marjolein Messiaen, milieucoördinator en MER-deskundige Water bij IDEWE. “Om het grondwaterpeil te herstellen, wateroverlast te vermijden en periodes van droogte te overbruggen werden een hele reeks plannen gemaakt. Ze moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat regenwater efficiënter hergebruikt kan worden en beter kan infiltreren. In functie daarvan kunnen ook restricties opgelegd worden voor het oppompen van grondwater. Uiteraard zal dit gevolgen hebben voor bedrijven die daar voor hun productieproces van afhankelijk zijn. Zeker als ze putten uit een gevoelige waterlaag zal het niet meer evident zijn om zomaar een nieuwe vergunning te krijgen. Eventuele (her)vergunning zal wellicht gekoppeld worden aan investeringen voor opvang, de infiltratie en het hergebruik van regenwater.”

VEEL WERK AAN DE WINKEL

Via de kaderrichtlijn ‘Water’ hadden de Europese lidstaten zich geëngageerd om het watersysteem tegen 2015 in een goede toestand te brengen. Intussen is de kwaliteit van het oppervlaktewater wel degelijk licht gunstig geëvolueerd maar er is nog veel werk aan de winkel. Amper 1 van de 195 Vlaamse ‘oppervlaktewaterlichamen’ verkeert in goede ecologische toestand. Van de overige 194 is ruim 30% in een matige toestand, ruim 40 % in een ontoereikende toestand en ongeveer 25% in een slechte toestand. 

Het Ontwerp ‘Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027’ moet daar verandering in brengen. Tot 14 maart krijgt u de kans om tijdens een openbaar onderzoek bedenkingen, bezwaren en verbetersuggesties te formuleren. De ontwerpplannen zijn raadpleegbaar op www.volvanwater.be

De experten van IDEWE staan intussen klaar om u te adviseren. 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044