Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen
Deadline 1 december 2015

02-09-2015

Als gevolg van de Europese energie-efficiëntierichtlijn die werd omgezet in
 een nieuwe Vlaamse regelgeving, worden grote bedrijven vanaf 2015 verplicht 
om een energieaudit van hun onderneming te laten uitvoeren.

Art. 8 van de Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie’ werd voor Vlaanderen omgezet naar een verplichte energieaudit voor ondernemingen. De verplichting werd via Vlarem-trein 2013 opgenomen in art. 93. De uiteindelijke doelstelling van de audit is om ondernemingen bewust te maken van het energiebesparingspotentieel dat er in hun onderneming aanwezig is en de overheid hierover inzicht te geven.

Voor wie geldt de verplichte energieaudit?

Alle niet-KMO's, die behoren tot milieutechnisch ingedeelde inrichtingen (Vlarem) waarvan de onderneming:

 • ofwel meer dan 250 FTE tewerkstelt;
 • ofwel een jaaromzet heeft van meer dan 50 miljoen euro;
 • én een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro;

zijn verplicht een energieaudit uit te voeren tegen 1 december 2015.

Ondernemingen die vrijgesteld zijn van de verplichte energieaudit zijn:

 • ondernemingen die toegetreden zijn tot de energiebeleidsovereenkomsten (EBO): dit zijn de energie-intensieve industrieën;
 • ondernemingen die beschikken over een energiemanagementsysteem hebben (zoals ISO 5000, EN 16001;
 • ondernemingen die onder het besluit energieplanning vallen;
 • ondernemingen die in het bezit zijn van een geldig EPC, type C (publieke gebouwen: waaronder onderwijs, zorgsector, overheden, …).

Opgelet: ondernemingen die vrijgesteld zijn omwille van een energieplan, ISO 50001 of EN16001 moeten de webapplicatie invullen op basis van de uitgevoerde audit van het energieplan of energiezorgsysteem.

Waaraan moet de audit voldoen?

 • De actuele, meetbare en traceerbare operationele gegevens van het energieverbruik van uw onderneming;
 • de belastingsprofielen voor elektriciteit;
 • een overzicht van het gebruikersprofiel (voor gebouwen, installaties, processen, wagenpark, …);
 • een analyse van levenscycluskosten;
 • de belangrijkste punten ter verbetering omvatten;
 • de audit moet via de webapplicatie opgemaakt worden.

Wat moet er in de audit worden opgenomen?

 • Energiebalans opstellen, gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens voor de verschillende energieconvectoren voor gebouwen, industriële processen of installaties en transport;
 • Analyse van de levenscycluskosten;
 • Representatieve berekening van verbeteringsvoorstellen (beschrijving, investering, besparing en IRR).

Hoe omgaan met de omzet- en balanscijfers voor ondernemingen met meerdere vestigingen?

Zijn de effectieve cijfers (omzet en balans) gekend zijn per vestiging:

 • Ja, voldoet de onderneming aan één van de twee parameters van hierboven? 
Zo ja, dan geldt de verplichting.
 • Neen, de onderneming stelt aan de hand van een motiveerbare verdeelsleutel de omzet- en balanscijfers op voor elke vestiging. Alle vestigingen die aan één van de twee voorwaarden voldoet is verplicht de audit uit te voeren.

Bijvoorbeeld: door de omzet- en balanscijfers te verdelen op basis van het aantal FTE per vestiging, indien dit een realistische vertaling is van de omzet/balans.

Wie moet de audit uitvoeren?

De houder van de milieuvergunning moet aan de verplichting voldoen.

Wie kan deze energieaudit uitvoeren?

De audit kan door een interne of een externe energiedeskundige opgemaakt worden. Men moet geen specifieke erkenning of opleiding hebben.

 • Uw onderneming stelt intern een energieauditor aan;
 • of er wordt een externe auditor aangesteld, zoals bijvoorbeeld van IBEVE.

De toegang tot de webapplicatie verloopt via een accreditatie aan het VEA. VEA houdt een kwaliteitscontrole op de uitgevoerde audits.

Hoe lang blijft de audit geldig?

De audit heeft een geldigheidsduur van 4 jaar en zal daarna herhaald moeten worden: een vierjaarlijkse hernieuwing is verplicht. Er wordt gesteld dat de ondernemingen tegen 1 december 2015 reeds moeten beschikken over een energieaudit.

Wat wordt men verwacht te doen met de resultaten?

De verbeteringsvoorstellen van de verplichte energieaudit zijn niet verplicht uit te voeren. Terwijl dit voor EBO's wel zo is.

Waarom wordt deze audit opgelegd aan ondernemingen?

De Europese doelstellingen van ’20-20-20 in 2020’ moeten worden gehaald. Dat wil zeggen: 20% minder uitstoot van broeikasgassen, 20% meer hernieuwbare energie en 20% minder energieverbruik. De Vlaamse regering wil na acties in de overheidsinstellingen en bij particulieren, extra aandacht besteden aan deze doelstellingen bij ondernemingen. Omdat ook daar een groot potentieel van energiebesparende maatregelen terug te vinden is. Die maatregelen zijn niet enkel voordelig voor de ondernemingen zelf, maar hebben ook een ruimere betekenis voor de te bereiken Europese doelstellingen. Meer informatie over de energieaudit zelf vindt u op onderstaande website:
www.energiesparen.be/energiebeleid/voor-bedrijven/verplichte-energieaudit-voor-grote-ondernemingen

Webapplicatie

Momenteel wordt de webapplicatie door het VEA verder ontwikkeld. Bij de lancering van de webapplicatie zal er ook een informatiecampagne gevoerd worden naar de doelgroep van grote ondernemingen die onder de verplichting van een energieaudit vallen.

Heeft u nog vragen of wenst u bijkomende ondersteuning?

IBEVE kan u ondersteunen bij het uitvoeren van de verplichte energieaudit. Ook bij vragen of uw onderneming aan dergelijke audit moet voldoen of hoe u deze best aanpakt, kan ons team van experts u ondersteunen.

Neem in dat geval contact op met de milieudeskundige van IBEVE of stuur een e-mail naar energie@idewe.be.

 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044