Het hoe en waarom van bodemonderzoek
Wegwijs op terreinen met risico-activiteiten

12-05-2017

Eigenaars of gebruikers van terreinen waarop risico-activiteiten plaats hebben (of hadden), moeten meestal een bodemonderzoek laten uitvoeren. Dat gebeurt in verschillende stappen. IBEVE vzw kan u in dit traject ondersteunen.

IBEVE vzw is bodemverontreinigingsdeskundige type 2 en kan u ondersteunen bij het volledige traject van bodemonderzoeken en bodemsanering. Er zijn twee soorten onderzoeken mogelijk voor terreinen met risico-activiteiten (*): een verkennend en een gedetailleerd bodemonderzoek.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een verkennend bodemonderzoek de logische eerste stap. Op een terrein waarop risico-inrichtingen gevestigd zijn, is een verkennend bodemonderzoek verplicht in volgende gevallen:

  • Bij de verkoop van een terrein dat is opgenomen in categorie 0 van de inventaris van de bodemtoestand
  • Voor de aflevering, overdracht of toekenning van de verlenging van een milieuvergunning
  • Voor de stopzetting van een risico-activiteit
  • Vóór de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning, in sommige gevallen
  • Bij ontdekking van een bodemverontreiniging tijdens de uitgravingswerken
  • Bij een incident dat bodemverontreiniging heeft veroorzaakt
  • Bij de onteigening van een terrein dat is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand in categorie 0
  • Bij faillissement van een bedrijf met risicoactiviteiten

(*) benzinestations vallen voor de uitvoering van bodemonderzoeken onder een andere regelgeving, specifiek voor benzinestations

Gedetailleerd onderzoek en risico’s

Als tijdens het verkennend bodemonderzoek verontreiniging wordt vastgesteld, moet er een gedetailleerd bodemonderzoek worden uitgevoerd om de verontreiniging in kaart te brengen. Vervolgens wordt  - in de meeste gevallen - een risico-onderzoek opgemaakt om de mogelijke gevaren in te schatten voor mens en milieu. In het risico-onderzoek wordt ook bepaald of de verontreiniging effectief moet worden gesaneerd, of dat er kan worden overgaan tot risicobeheersmaatregelen.

Saneringswerken of risicobeheersing

Indien uit het risico-onderzoek blijkt dat de verontreiniging moet worden gesaneerd, dan wordt er een saneringsvoorstel opgemaakt. Dit saneringsvoorstel bepaalt het type en de uitvoeringswijze van de bodemsaneringswerken die uitgevoerd moeten worden om aan de saneringsnormen te voldoen, of om een toename van de verontreiniging uit te sluiten.

In het andere geval wordt er een risicobeheersvoorstel opgemaakt om de maatregelen te bepalen om de aanwezige risico’s aanvaardbaar te maken voor mens en milieu.

IBEVE kan als partner fungeren bij het volledige traject. We kunnen alle bovenvermelde bodemonderzoeken uitvoeren. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

 

Meer weten?

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt u alle regelgeving over bodemonderzoek op http://www.leefmilieu.brussels/themas/bodem/de-bodemonderzoeken

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044