Corona bevrijdt een bedrijf niet van zijn milieuverplichtingen
Open communicatie en snel herstel indien deadlines in het gedrang komen

03-03-2021

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan het gebeuren dat een bedrijf niet op tijd actie kan ondernemen om aan zijn milieuverplichtingen te blijven voldoen. Transparante communicatie met de betrokken controlediensten kan tijdelijk voor een oplossing zorgen. “Corona is echter geen verschoningsgrond om milieuregels overboord te gooien”, zegt disciplineverantwoordelijke Milieu Jan Mertens van IDEWE.

De quarantaine- en hygiënemaatregelen die naar aanleiding van de COVID-19-pandemie werden uitgevaardigd, kunnen voor bedrijven het vervelende bijverschijnsel hebben dat controles, staalnames of metingen om aan de milieuwetgeving te blijven voldoen onmogelijk of bemoeilijkt worden. 

“Denk aan een chemisch bedrijf dat van een buitenlandse transporteur of verwerker afhankelijk is om chemisch afval te komen ophalen”, zegt Jan Mertens. “Het kan best zijn dat die routine verstoord is geraakt, waardoor er meer afval dan vergund op het bedrijfsterrein moet worden gestockeerd. In dat geval is het noodzakelijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Omgevingsinspectie en met Ovam en met de lokale brandweer om de situatie aan te kaarten.”

URGENTE MAATREGELEN

“Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een bedrijf verplicht gesloten is, waardoor een staalname of een andere inspectie of wettelijke keuring niet op tijd kan plaatsvinden. Proactieve open en transparante communicatie is in dit geval prioritair. Het is ook een regel die perfect van toepassing kan zijn in niet-coronatijden. Maar daarmee is de kous niet af. Zodra de noodzakelijke actie wél op een veilige manier kan plaatsvinden, moet een bedrijfsleider er ook voor zorgen dat de tijdelijke overtreding ook meteen wordt tenietgedaan. Los daarvan blijft het bedrijf verantwoordelijk om de meest urgente maatregelen te treffen voor de bescherming van mens en milieu. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft hierover een richtlijn gepubliceerd.

DE MEEST COURANTE MILIEUVERPLICHTINGEN

Milieuvergunning/omgevingsvergunning

Bedrijven en instellingen die vergunningsplichtige installaties uitbaten of activiteiten uitoefenen moeten over een geldige milieu- of omgevingsvergunning beschikken. Bij geplande veranderingen (uitbreidingen, vervangingen, verbouwingen, …) moet op voorhand een actualisatie van de vergunning worden aangevraagd en goedgekeurd.

Op de werkvloer

Het naleven van de sorteerplicht voor bedrijfsafval en het correct opslaan van gevaarlijke producten zijn twee klassieke voorbeelden van milieuverplichtingen op de werkvloer. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hier hun steentje toe bijdragen.  

Onderhouds-, meet- en keuringsverplichtingen

HVAC-installaties, bovengrondse en ondergrondse tanks, drukvaten en stoomtoestellen moeten periodiek onderhouden en gekeurd worden, zodat op elk moment een geldend attest kan voorgelegd worden. Onderzoeks- en meetverplichtingen kunnen ook gelden voor de bodem, lucht- of afvalwateremissies.

Administratieve verplichtingen

De milieuverplichtingen gaan gepaard met het up-to-date houden van logboeken, registers en inventarissen en het respecteren van deadlines voor het indienen van documenten, zoals het integraal milieujaarverslag (o.a. afvalstoffenaangifte), de aangifte afvalwater (VMM-aangifte), de rapportage m.b.t. verpakkingsafval en het gebruik van biociden in het gesloten circuit.

Groep IDEWE kan u adviseren en hands-on ondersteunen op vlak van vergunningen, onderhouds- en keuringsverplichtingen, administratieve verplichtingen en de inrichting van de werkvloer.

Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor voor meer informatie.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044