Aanbod sloopopvolgingsplan

Sloopopvolgingsplan

Vanuit haar uitgebreide kennis en ervaring met zowel milieuwetgeving, asbestproblematiek, asbestbepaling, veiligheid en bouwkunde combineert IBEVE als één van de weinigen al de competenties die vereist zijn voor de opmaak van volledige, correcte en praktisch bruikbare sloopopvolgingsplannen.

Het sloopopvolgingplan bevat een indeling, oplijsting en begroting van alle vrijkomende ongevaarlijke en gevaarlijke materialen (asbest, teerhoudend asfalt, PCB’s, loodhoudende verven, …). Bovendien wordt ook weergegeven onder welke vorm en in welke hoeveelheden de materialen voorkomen, en waar zij zich bevinden in het gebouw. Een asbestinventaris is een verplichte bijlage bij het sloopopvolgingsplan.

Combinatie sloopopvolgingsplan en asbestinventaris

In tegenstelling tot het sloopopvolgingsplan dat onder de (gewestelijke) afvalregelgeving valt, wordt de asbestinventaris opgemaakt wordt met het oog op de bescherming van de werknemer in het kader van de (federale) welzijnswetgeving. Een asbestinventaris vormt een verplichte bijlage bij het sloopopvolgingsplan.

In de praktijk voeren wij beide opdrachten vaak gecombineerd uit, temeer daar asbesttoepassingen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval vormen. Dit bespaart niet alleen kosten bij de uitvoering, maar zorgt eveneens voor een betere onderlinge afstemming.

Tracimat

Tracimat is een integraal traceringssysteem voor sloop, waarin men op vrijwillige basis kan instappen. In de praktijk is het evenwel zo dat de bouwheer er meestal belang bij heeft om in te stappen in Tracimat.

Wanneer een gebouw of installatie volledig werd gesloopt conform het Tracimat-systeem, levert Tracimat immers een verwerkingstoelating af als laagmilieurisicopuin (LMRP). Hiermee kan de sloper (en dus uiteindelijk de bouwheer) aanspraak maken op lagere verwerkingstarieven voor het puin. Dit compenseert in de meeste gevallen ruimschoots de beperkte meerkost van Tracimat.

Indien men kiest voor de vrijwillige sloopopvolging door Tracimat, dan moet het sloopopvolgingsplan worden opgesteld door een geregistreerd deskundige. Ook de sloopopvolging en de opmaak van een controleverslag dienen te gebeuren door een geregistreerd deskundige.

Asbeststaalname en –analyse

Het laboratorium van IBEVE vzw is erkend door de FOD (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) voor identificatie van asbest in materialen evenals voor luchtstaalnames (werfopvolging, luchtmetingen, e.d.).

Wij voeren asbestanalysen uit zowel in het kader van onze eigen studies als voor derden.

Teertesten

Naast asbesthoudende bouw- en isolatiematerialen is teerhoudend asfalt een vrij vaak voorkomende gevaarlijke sloopafvalstof.

In het kader van sloopopvolgingsplannen onderzoekt Ibeve systematisch alle verdachte asfaltproducten op hun teerhoudendheid met behulp van de PAK-spraytest.

In ons laboratorium voeren wij dezelfde gestandaardiseerde teertesten uit op stalen van derden.

Werfopvolging

Onze deskundigen verzorgen op vraag van aannemers en bouwheren die instappen in het Tracimatsysteem de opvolging van sloop- en asbestsaneringswerven. Hierbij controleren ze of slopers, saneerders en transporteurs voldoen aan de geldende wetgeving , en in het bijzonder of de Tracimat procedure correct wordt gevolgd.

Dit houdt in dat de deskundige, in onderlinge afspraak met de bouwheer en de sloper, een controlebezoek brengt aan de werf op het ogenblijk dat de gevaarlijke stoffen verwijderd zijn. Als dit effectief het geval blijkt geeft hij de werf vrij voor verdere afbraak en kan de sloper een verwerkingsattest voor laagmilieurisicopuin aanvragen.