Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Lees meer

Wie zijn wij ?

IBEVE vzw en de externe preventiedienst IDEWE vzw vormen samen de groep IDEWE. 

IBEVE verzorgt diverse vormen van dienstverlening die nauw aansluiten bij het wettelijk takenpakket van een externe preventiedienst. Om zo dicht mogelijk bij de klant te staan opereren wij zowel vanuit onze hoofdzetel in Leuven als vanuit onze 11 regionale kantoren verspreid over gans België.

IBEVE telt een tachtigtal gekwalificeerde deskundigen en biedt sinds 30 jaar een uitgebreid pakket van diensten aan op het vlak van onder meer asbestonderzoek, milieubeheer, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie en energiebeheer. IBEVE beschikt over een eigen door de federale overheid erkend asbestlabo. Voor alle aspecten van zijn dienstverlening is IBEVE ISO 9001 gecertificeerd.

Onze dienstverlening is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instellingen, al dan niet aangesloten bij IDEWE, maar ook privépersonen zijn welkom met hun vragen.

Het asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van asbestinventarisatie, asbestanalyse en adviesverlening in het kader van asbestsanering. Ons labo werd erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor identificatie van asbest in materialen en de analyse van luchtstalen in het kader van bijvoorbeeld werfopvolgingen. Wist u dat we recent ons nieuwe labo in Bluechem (Antwerpen) openden? 

null Nieuwe AREI is van kracht vanaf 1 juni

Nieuwe AREI is van kracht vanaf 1 juni
Overgangsregeling en mogelijk uitstel controles

22-05-2020

Ook al gelden door de coronacrisis enkele beperkte uitzonderingen toch treedt het nieuwe AREI op 1 juni 2020 in werking. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe reglement dat de voorschriften voor elektrische installaties in België bundelt.

Het huidige Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dateert van 1981. Zeven jaar geleden werd beslist om het volledig te herwerken zodat de leesbaarheid en de bruikbaarheid eenvoudiger zou worden. “Sinds de publicatie op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad wisten we dat het nieuwe reglement op 1 juni van dit jaar in voege zou treden”, zegt preventieadviseur arbeidsveiligheid Filip Bekaert van IDEWE. “Dat zou sowieso voor een bruuske overgang zorgen. De coronacrisis heeft echter voor bijkomende moeilijkheden gezorgd. De uitvoering van nieuwe installaties of de uitbreiding of wijziging van bestaande installaties heeft door de coronamaatregelen in veel gevallen vertraging opgelopen. Het zorgde er ook voor dat de noodzakelijke controles, zowel voor de ingebruikname van nieuwe installaties als de periodieke controles op bestaande niet konden plaatsvinden. Dat zorgt bij veel werkgevers voor verwarring. Twee nota’s van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie hebben echter gezorgd voor opheldering.”

Samengevat komt het hierop neer:

De overgangsdatum van 1 juni 2020 blijft behouden.

De werkgever moet de nodige inspanningen leveren om de noodzakelijke controles te laten plaatsvinden en moet daarbij rekening houden met de nodige Coronamaatregelen.

Voor installaties waarvan het ontwerp of uitvoering gestart is voor 1 juni 2020 en de controle voor ingebruikname na die datum gebeurt, heeft de werkgever de mogelijkheid om bij het keuringsorganisme aan te vragen om de afwijkingen uit deel 8 van boek 1 van het nieuwe AREI toe te passen. Door deze overgangsmaatregel gelden tot 1 juni 2022 in de praktijk minder strenge regels. Dit is weliswaar geen verplichting.

De periodieke controle van bestaande installaties, die moesten uitgevoerd worden tussen 18 maart en 31 december, kunnen in overleg met het erkend organisme maximaal 3 maanden uitgesteld worden. Dit voor zowel hoog- als laagspanning. Deze maatregel is niet geldig voor verplaatsbare, tijdelijke of mobiele installaties.

De werkgever kan een installatie, na grondige wijziging of uitbreiding uitgevoerd tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020, in gebruik nemen vooraleer er een conformiteitskeuring is uitgevoerd. Dat gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de werkgever. Uiterlijk 30  dagen na de ingebruikname moet de gelijkvormigheidskeuring wel uitgevoerd worden.  De werkgever moet ondertussen , op basis van een risicoanalyse, de nodige maatregelen treffen om elk gevaar voor personen of goederen te vermijden.

“Wij raden werkgevers aan om snel en tijdig contact te nemen met een erkend controleorganisme. Die kunnen meteen verduidelijken wat de gedetailleerde richtlijnen zijn en de nodige controles inplannen.”

Neem voor meer informatie contact op met uw regionaal kantoor.