Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Lees meer

Wie zijn wij ?

IBEVE vzw en de externe preventiedienst IDEWE vzw vormen samen de groep IDEWE. 

IBEVE verzorgt diverse vormen van dienstverlening die nauw aansluiten bij het wettelijk takenpakket van een externe preventiedienst. Om zo dicht mogelijk bij de klant te staan opereren wij zowel vanuit onze hoofdzetel in Leuven als vanuit onze 11 regionale kantoren verspreid over gans België.

IBEVE telt een tachtigtal gekwalificeerde deskundigen en biedt sinds 30 jaar een uitgebreid pakket van diensten aan op het vlak van onder meer asbestonderzoek, milieubeheer, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie en energiebeheer. IBEVE beschikt over een eigen door de federale overheid erkend asbestlabo. Voor alle aspecten van zijn dienstverlening is IBEVE ISO 9001 gecertificeerd.

Onze dienstverlening is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instellingen, al dan niet aangesloten bij IDEWE, maar ook privépersonen zijn welkom met hun vragen.

Het asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van asbestinventarisatie, asbestanalyse en adviesverlening in het kader van asbestsanering. Ons labo werd erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor identificatie van asbest in materialen en de analyse van luchtstalen in het kader van bijvoorbeeld werfopvolgingen. Wist u dat we recent ons nieuwe labo in Bluechem (Antwerpen) openden? 

null Afwijkingen voor inzameling van medisch covid-19 afval

Afwijkingen voor inzameling van medisch covid-19 afval
Ten gevolgen van de beperkte hoeveelheid speciale recipiënten en beperkingen in de verwerkingscapaciteit voor RMA

06-04-2020

Bepaalde afvalstoffen afkomstig van de behandeling van covid-19 patiënten kunnen in Vlaanderen voortaan ingezameld, afgevoerd en verwerkt worden als niet-risicohoudende medische afvalstoffen (NRMA).

Door de verwachte stijging van het aantal covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, verwacht OVAM dat de hoeveelheid risicohoudend medisch afval (RMA) proportioneel zal toenemen. Door de beperkte hoeveelheid speciale recipiënten en beperkingen in de verwerkingscapaciteit voor RMA, werd daarom beslist dat enkele afvalstromen, afkomstig van de behandeling van covid-19-patiënten ingezameld, afgevoerd en verwerkt kunnen worden als niet-risicohoudende medische afvalstoffen (NRMA). OVAM kwam tot deze beslissing na overleg  met de ziekenhuissector, Indaver, Go4Cirle, Interafval, Prof. Dr. Marc Van Ranst (KULeuven) en Herman Devriese (diensthoofd preventie en milieu UZ Leuven).

Het gaat over deze afvalstoffen:

 • niet besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen
 • voedselresten
 • wegwerpgordijnenpapier en karton, incl. kranten en tijdschriften van de patiënt
 • verpakkingsmaterialen
 • incontinentiemateriaal
 • lege urinezakken (inhoud ledigen en afvoeren via de riolering)

Verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers, … al dan niet bevuild met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten wordt daarentegen afgevoerd als RMA. Dat geldt ook voor al dan niet bevuild wegwerplinnen. Als het echter mogelijk is om deze afvalstromen 72 uur in afzondering, in de recipiënten voor afvoer, te stockeren, dan kan dit alsnog als NMRA worden afgevoerd en verwerkt.

Deze richtlijn is in Vlaanderen zowel van toepassing voor de ziekenhuizen als voor de geneeskundige praktijken (psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra, revalidatiecentra,  …).

Deze preventiemaatregelen moeten steeds gerespecteerd worden:

 • Als u gebruikmaakt van dit afwijkend inzamelscenario, dient u hierover duidelijke afspraken te maken met uw afvalinzamelaar.
 • Als het afval in een container wordt opgehaald, moet het eerst zoveel mogelijk verpakt worden in een afvalzak, vooraleer het in de container wordt gedeponeerd.
 • Afvalzakken moeten volledig worden gesloten, zodat er geen openingen in de zak zijn en er geen afval uit de zak steekt of enig contact met het afval mogelijk is.
 • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak makkelijk kan meenemen.

Afwijkingen voor opslagrecipiënten risicohoudend medisch afval (RMA)

Aangezien er ook een tekort komt aan specifieke vaten die gebruikt worden voor de opslag van RMA, kunnen ook alternatieve vaten worden gebruikt. Op voorwaarde dat:

 • UN-gekeurd zijn, volgens de ADR-richtlijnen,
 • de vaten voorzien zijn van een Y-keur voor vaste stoffen, zoals voorgeschreven voor UN3291,
 • de vaten voldoen aan alle andere voorwaarden opgenomen in onderafdeling 5.2.3 van VLAREMA,
 • de vaten afsluiten met een spanring of een gelijkwaardige afsluiting,
 • er maatregelen genomen worden zodat de vaten niet op eenvoudige wijze geopend kunnen worden.

Een mogelijkheid is nog steeds om voor vast risicohoudend medisch afval kartonnen dozen te gebruiken met binnenzak in plaats van de kunststof RMA-vaten.

Raadpleeg onze experts voor meer informatie.