Omgevingsvergunning
Vanaf februari 2017 vereenvoudigen aanvraagprocedures

16-11-2016

Vanaf 23 februari 2017 verenigt de omgevingsvergunning de milieu- en stedenbouwkundige vergunning in één vergunningensysteem. Het omgevingsvergunningendecreet en het omgevingsvergunningenbesluit wijzigen en vereenvoudigen vooral de aanvraagprocedures voor uw vergunning.

Drie in één

Vanaf volgend voorjaar dient u uw aanvraag bij één omgevingsloket in. In één adviesronde en openbaar onderzoek worden de milieu- en stedenbouwkundige aspecten van uw project beoordeeld. In de omgevingsvergunningsprocedure wordt ook de goedkeuringsprocedure voor MER en VR opgenomen. Verder blijft alles inhoudelijk zoals het is – met een afzonderlijke regelgeving voor milieu en ruimtelijke ordening. Het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid en Vlarem II regelen het aspect milieu, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt de ruimtelijke ordening.

Voortaan geldig voor onbepaalde duur

Uw omgevingsvergunning zal voor onbepaalde tijd geldig zijn. Toch mag en kan de overheid de milieuvoorwaarden ervan periodiek evalueren en bijsturen. En ook burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden mogen de milieuvoorwaarden laten wijzingen of aanvullen.

Wanneer hebt u een omgevingsvergunning nodig?

U moet een omgevingsvergunning aangevraagd én verkregen hebben alvorens u

 • een als hinderlijk ingedeelde inrichting of activiteit wil uitbaten of veranderen,

 • stedenbouwkundige handelingen wil uitvoeren en/of gronden verkavelen

Voor bepaalde kleinere projecten of activiteiten volstaat een melding aan de bevoegde overheid: het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Twijfelt u of u aan die meldingsvoorwaarden voldoet? Contacteer uw milieudeskundige.

Bij welke overheid vraagt u de omgevingsvergunning aan?

Wie bevoegd is voor uw vergunningsaanvraag, hangt hoofdzakelijk af van het voorwerp van uw aanvraag.

 • De Vlaamse Regering:

  • uw aanvraag wordt – omwille van haar strategisch belang – op een lijst met Vlaamse projecten vermeld,

  • uw project overschrijdt de provinciegrenzen.

 • De Bestendige Deputatie:

  • uw aanvraag heeft een bovenlokaal belang of belangrijke impact op de omgeving, en is daarom in de lijst met provinciale projecten opgenomen;

  • uw project strekt zich over meerdere gemeenten uit;

  • uw aanvraag betreft een inrichting of activiteit die volgens de VLAREM-indelingslijst tot de eerste klasse behoort.

 • Het College van Burgemeester en Schepenen: alle andere aanvragen.

Hoelang duurt het om een omgevingsvergunning te verkregen

De time-to-permit voor een aanvraag die volgens de gewone vergunningsprocedure wordt behandeld, ligt tussen 105 en 120 dagen.

Meer informatie?

Neem contact op met IBEVE en vraag uw milieudeskundige om advies. Of surf naar www.omgevingsloket.be

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044