Een fytolicentie nodig?
Biociden en pesticiden

05-01-2016

Zowel in professionele omgevingen (landbouw, zorgsector, voedingsnijverheid,...) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van biociden en pesticiden. Vele van deze producten houden risico’s in voor de volksgezondheid en voor het milieu, vandaar het belang van een goede regelgeving. Diverse Europese, federale en gewestelijke wetgevingen zijn er op gericht om de verkoop en het gebruik van deze middelen in goede banen te leiden, te beperken of in sommige gevallen volledig te verbieden of af te bouwen. Pesticiden en biociden, op zich al een complex gegeven, worden door verschillende overheden en vanuit verschillend invalshoeken bekeken (milieubescherming of volksgezondheid, aard en gebruiksdoeleinde van het product, wie is de gebruiker,... ). Daarom komt de regelgeving soms verwarrend over. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd even duidelijk wie nu wel of niet over een zogenaamde ‘fytolicentie’ moet beschikken en welke producten door wie mogen gebruikt worden.

‘Gewasbeschermingsmiddelen’

Een belangrijke groep pesticiden zijn de zogenaamde ‘gewasbeschermings-middelen’.  Deze zijn bedoeld om gewenste planten te beschermen tegen onder andere schimmels, insecten, onkruiden of andere plagen en worden vooral in de land- en tuinbouw toegepast. Maar ook particulieren passen dergelijke producten toe, bijvoorbeeld voor het onderhoud van groenten- of siertuinen of voor de bestrijding van onkruiden in het algemeen.

Voordat een gewasbeschermingsmiddel op de markt mag worden gebracht moet het officieel erkend zijn. Sinds 18 augustus 2012 zijn de gewasbeschermingsmiddelen onverdeeld in producten voor professioneel gebruik (landbouwers,...) en producten voor niet professioneel gebruik (particulieren, hobbytuinders,...). Enkel deze laatste producten zijn vrij in de handel (bijv. tuincentra) te verkrijgen. De eerste categorie is strikt voorbehouden aan houders van een fytolicentie.

Fytolicentie verplicht

Sinds 25 november 2015 is een fytolicentie verplicht om activiteiten uit te oefenen rond de verkoop en/of advisering van gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen of om producten uit de categorie ‘professioneel gebruik’ aan te kopen of te gebruiken. Ook indien men slechts occasioneel gebruik maakt van deze laatste producten dient men over een fytolicentie te beschikken.

Een licentie is dus zeker vereist in de volgende gevallen:

  • Verkopers van eender welk type gewasbeschermingsmiddel, dus ook deze uit het vrije circuit in tuincentra of tuinafdelingen van supermarkten
  • Opleiders en adviseurs inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Groot- en kleinhandelaars in gewasbeschermingsmiddelen
  • Land- en tuinbouwers, boomkwekers, tuinaannemers, arbeiders, beheerders van groene ruimten die gewasbeschermingsmiddelen voor het professionele circuit aankopen of gebruiken

De fytolicentie wordt afgeleverd door de FOD Leefmilieu, enkel aan natuurlijke personen, op basis van diploma’s of na opleiding.

Fytolicentie niet verplicht, maar ...

Een fytolicentie is niet verplicht indien men uitsluitend gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen voor niet professioneel gebruik (en die dus vrij in de handel verkrijgbaar zijn), zelfs niet indien dit kadert in een professionele activiteit zoals bijvoorbeeld onkruidbestrijding in de omgeving van een bedrijf. Wel moet men de gebruiksaanwijzingen en eventuele gebruiksbeperkingen die aangegeven zijn op de verpakking strikt respecteren.

Bovendien dient men steeds rekening te houden met de (hoofdzakelijk gewestelijke) regelgevingen en richtlijnen die het gebruik van alle pesticiden in bepaalde gevallen verbieden of beperken. Zo geldt er in de drie gewesten een algemeen verbod in oeverzones, op alle openbare terreinen en op alle terreinen die toegankelijk zijn voor een breed publiek of voor kwetsbare groepen.  Op andere terreinen zoals verhardingen groter dan 200 m2, private sportterreinen, pretparken,... geldt een minimumgebruik. Dit houdt in dat pesticiden enkel pleksgewijs mogen toegepast worden en dat waar mogelijk moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven.

 

Meer informatie over de fytolicentie, de toegelaten producten en het pesticidenvrij of pesticidenarm beheer van terreinen is onder meer te vinden op:

Federaal

www.fytoweb.be (NL-FR-EN)

www.fytolicentie.bewww.phytolicence.be (NL-FR-DE)

Vlaams Gewest

www.zonderisgezonder.be

Waals Gewest

environnement.wallonie.be/pesticides

www.adalia.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

www.leefmilieubrussel.be (NL-FR)

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044