Blootstellingen aan chemische agentia
FOD WASO neemt verplichte schriftelijke risicobeoordeling ernstig

04-07-2016

Een schriftelijke risicobeoordeling voor blootstellingen aan chemische agentia?

Dit is inderdaad een verplichting die het K.B. Chemische Agentia (K.B. 11/03/2002) voorschrijft. Dat het niet de bedoeling is om deze verplichting dode letter te laten, bleek uit de inspectiecampagne die FOD WASO in het najaar 2015 bij ongeveer tachtig ondernemingen organiseerde. 50% van deze ondernemingen bleek niet te beschikken over schriftelijke risicobeoordelingen van de door hen aangewende stoffen en mengsels. Ze ontvingen hiervoor een waarschuwing van de overheid.

Risico’s kennen en documenteren

Voor de beoordeling van risico’s is het nodig dat u kennis hebt van de gevaarlijke eigenschappen van de chemicaliën. Bovendien dient u te beschikken over de Safety Data Sheets (SDS) die met producten voor professioneel gebruik moeten worden meegeleverd. Die SDS vermelden –  naast de gevaarlijke eigenschappen van het product – ook de preventiemaatregelen die u moet (laten) naleven om risico’s door het gebruik ervan te vermijden.  

De REACH verordening voorziet immers dat er normaal gezien geen beduidend risico bestaat — als u een chemische product voor de op de SDS beschreven toepassing aanwendt, en dit volgens de voorgeschreven preventiemaatregelen.

Natuurlijk zijn er ook blootstellingen op het werk die niet onder de toepassing van SDS vallen. Denk aan stoffen die in het productieproces worden gevormd, zoals neven- en tussenproducten, lasrook, houtstof, verbrandingsgassen en dergelijke meer.

Inventaris chemische agentia

Het is duidelijk dat u over een degelijke, geüpdatete inventaris moet beschikken van alle producten en blootstellingen in uw onderneming – alvorens u tot schriftelijke risicobeoordelingen kunt overgaan. Deze inventaris wordt met de gevaarlijke eigenschappen van de stoffen en de toepassingswijze ervan aangevuld. Op deze basis kan gemakkelijk een algemene schriftelijke risicobeoordeling worden opgemaakt conform de vereisten van het K.B. Chemische Agentia.

Bijkomende maatregelen

Uit deze algemene schriftelijke risicobeoordeling zal blijken of er bijkomende preventie-, beschermings-, en bewakingsmaatregelen dienen te worden voorzien, of niet. Des het geval dient u bijvoorbeeld een concentratiemeting te laten uitvoeren, technische beschermmaatregelen te treffen, of eventueel gezondheidstoezicht te voorzien.

Wat met kankerverwekkende stoffen?

In geval van omgaan met kankerverwekkende stoffen dient de preventieadviseur arbeidsgeneesheer zich - op basis van het gezondheidstoezicht - uit te spreken over te voorziene individuele preventie- en beschermingsmaatregelen.

Uw IBEVE-adviseur adviseert

Wil u schriftelijke risicobeoordelingen voor scheikundige risico’s uitvoeren en opstellen? Meld dit aan uw IBEVE-preventieadviseur. Hij adviseert u hoe u dit in uw onderneming het efficiëntst organiseert. Bovendien reikt hij u tools aan voor de inventarisatie van de stoffen en de opstelling van uw risicobeoordeling.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044