Aanpassing van de brandveiligheidsnormen
Bestaande gebouwen voor ouderenvoorzieningen, assistentiewoningen en lokale dienstencentra moeten in regel zijn voor 1 oktober 2020

07-11-2018

De Vlaamse regering heeft de specifieke vereisten inzake brandveiligheid voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstel herzien. Bovendien is dit besluit voortaan ook van toepassing op de lokale dienstencentra en de groepen van assistentiewoningen.

Zowel de federale overheid als de gewestregeringen hebben een vinger in de pap als het over brandveiligheid gaat. De federale overheid is bevoegd voor de algemene basisnormen terwijl de Vlaamse Regering in bepaalde situaties specifieke normen kunnen opleggen. Dat is in 2012 gebeurd voor het personeel, de residenten en de bezoekers van ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf. Het zijn deze vereisten die werden geactualiseerd.

Over welke voorzieningen gaat het?

Onder voorziening wordt verstaan: een ouderenvoorziening, een lokaal dienstencentrum of een centrum voor herstelverblijf. De normen gelden voor:

  • dagverzorgingscentra
  • centra voor kortverblijf
  • woonzorgcentra
  • groepen van assistentiewoningen

Aan het Vlaams Besluit zijn 5 bijlagen toegevoegd waarvan 1 nieuwe bijlage ten opzichte van de wetgeving van 9 december 2011.

In bijlage 2 worden de eisen die gesteld worden aan assistentiewoningen opgenomen. Bijlage 2 is trouwens ook een volledig nieuwe bijlage voor groepen van assistentiewoningen. Voorzieningen die dergelijke inrichting heeft, volledig gecontroleerd worden.

De andere voorzieningen dienen te voldoen aan de bijlage 1 van het besluit. Er zijn slechts enkele kleine wijzigingen of toevoegingen uitgevoerd welke vooral gelinkt zijn aan de groepen van assistentiewoningen.

Aan de definities in de wetgeving worden enkele nieuwe benamingen toegevoegd en gebruikt in het besluit: lokaal dienstencentrum, groep assistentiewoningen, hulpverleningszone i.p.v. brandweer en brandpreventieverslag i.p.v. verslag.

Nieuwe brandveiligheidsattesten

De actualisatie van de normen en de uitbreiding van het toepassingsgebied vereisen ook een kleine aanpassing van de brandveiligheidsattesten. Zo werden de keuzemogelijkheden ‘groep assistentiewoningen’ en ‘lokaal dienstencentrum’ toegevoegd.

Afwijkingen via agentschap Zorg en Gezondheid

Alle zorginstellingen kunnen een afwijking op de specifieke brandveiligheidsnormen vragen bij het agentschap Zorg en Gezondheid. Het agentschap bezorgt de aanvraag dan aan de technische commissie voor advies.

Aanpassen voor 1 oktober 2020

De specifieke brandveiligheidsnormen gelden onmiddellijk voor de nieuwe lokale dienstencentra en groepen van assistentiewoningen, waarvoor vanaf 1 oktober 2018 een erkenningsaanvraag wordt ingediend. De andere centra en groepen krijgen twee jaar de tijd om zich aan te passen. De ondernemingen die zich in regel gesteld hebben bij de uitvaardiging van de wetgeving in 2012 en een A-attest ontvangen hebben, moeten een nieuw attest aanvragen na 8 jaar. De geldigheidsduur van een A-attest is maximaal 8 jaar. Zij moeten het agentschap Zorg en Gezondheid uiterlijk op 1 oktober 2020 bewijzen dat zij aan de nieuwe normen voldoen.  

Groep IDEWE adviseert elke voorziening om de bijlagen en artikels die voor hun van toepassing zijn, te controleren in de onderneming.

Als u met vragen zit, contacteer dan gerust uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044